Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina

Servis računara online zakazivanje

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina

„Rok zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, tj. od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi tu obavezu, odnosno od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je ta obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, nezavisno od toga da li je bilo prekida ili zastoja roka zastarelosti, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi ili naplatiti.

* * *

Prema članu 2. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014 – dalje: ZPPPA), taj zakon primenjuje se na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (dalje: porez).

Prema članu 2. stav 2. ZPPPA, taj zakon primenjuje se i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza (dalje: sporedna poreska davanja).

Prema članu 3. stav 1. ZPPPA ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Odredbama člana 114. ZPPPA propisano je da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje. Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Odredbama člana 114d ZPPPA, zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno radnjom poreskog obveznika preduzetom u cilju ostvarivanja prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja i povraćaj sporednih poreskih davanja. Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost.

Odredbom člana 114e ZPPPA propisano je da se odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj primenjuju i na sve javne prihode za koje je zastarelost propisana drugim poreskim zakonom na drukčiji način.

Odredbama člana 114ž stav 1. ZPPPA propisano je da pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

Odredbama člana 114z stav 1. ZPPPA propisano je da zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče:

  • za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke;
  • za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida.

Vreme trajanja zastoja zastarelosti iz stava 1. ovog člana ne računa se u rok za zastarelost (član 114z stav 2. ZPPPA).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-2413/2014-04 od 14.04.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje