Poreski obveznik ne može da bira između poreskih obaveza za koje će da ostvari pravo na mirovanje

Poreski obveznik ne može da bira između poreskih obaveza za koje će da ostvari pravo na mirovanje „Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da […]

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu Obveznik poreza na imovinu koji smatra da mu je rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave pogrešno utvrđen porez na imovinu, protiv tog rešenja ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Zbog docnje u plaćanju poreza na imovinu koji je […]

Ako poreski obveznik prestane da izmiruje tekuće obaveze gubi pravo na uslovni otpis kamate i pravo na mirovanje poreskog duga

Ako poreski obveznik prestane da izmiruje tekuće obaveze gubi pravo na uslovni otpis kamate i pravo na mirovanje poreskog duga „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno […]

Poreska uprava je obavezna da primenjuje akte koje daje ministar finansija o primeni propisa (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.)

Izvod iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013 *********************************** Član 11. U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih […]

Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza

Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da […]

Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini

Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini „Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini. Poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, a pre otpočinjanja postupka prinudne […]

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga „Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u tom […]

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga „Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u tom […]

Odlaganje plaćanja poreske obaveze koja je utvrđena u postupku terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreske obaveze koja je utvrđena u postupku terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga   „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze, što znači da svoje tekuće poreske obaveze plati o njihovoj dospelosti (bez mogućnosti odlaganja […]

Opomena Poreske uprave za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti

Opomena Poreske uprave za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti   Iz obrazloženja: „Izdavanje opomene od strane Poreske uprave za plaćanje poreskog duga predstavlja radnju Poreske uprave, preduzetu protiv poreskog dužnika, u cilju naplate poreza i sporednih poreskih davanja, kojom se prekida zastarelost, ali tek ukoliko je ta radnja preduzeta, odnosno opomena dostavljena posle 8.7.2007. […]