Mogućnost sprovođenja postupka prinudne naplate poreske obaveze na penziji poreskog obveznika

Mogućnost sprovođenja postupka prinudne naplate poreske obaveze na penziji poreskog obveznika   „Poreska uprava može prinudnu naplatu poreske obaveze sprovesti na jednom ili više sredstava prinudne naplate iz člana 92. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – […]

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode „Odredbom člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, […]

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode „Odredbom člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, […]

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave   „Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), propisano je, da društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano. Prema odredbi člana 13. stav 2. Pravilnika o obliku […]

Dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne može biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca

Dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne može biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca „Predmet mirovanja po osnovu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) može biti samo dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa […]

Zastarelost poreskih obaveza-izvod iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Jedan od načina prestanka obaveze plaćanja poreza i drugih sporednih poreskih davanja (kamata, kazna i dr.) je zastarelost koju Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS br.  80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014) reguliše i to : Član 114 […]

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja i sredstva obezbeđenja plaćanja

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja i sredstva obezbeđenja plaćanja   „Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, […]

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja   „Odredbama člana 73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010 […]