Pravilnik o poreskom identifikacionom broju

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju Sl.glasnik RS br. 57/2003, 68/2003, 32/2009, 48/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika i dokaza o izvršenoj registraciji poreskog obveznika, sadržaj i način vođenja jedinstvenog registra poreskih obveznika kojima je […]

Poreska krivična dela

Poreska krivična dela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije:   PORESKA UTAJA ČLAN 229. Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, […]

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi Sl.glasnik rs br. 53/2011 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se opšta pravila ponašanja poreskih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: zaposleni) u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi (u daljem tekstu: Poreska uprava), s ciljem zaštite ugleda Poreske uprave kao organa državne […]

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda Sl.list Beograda br. 70/2012, 8/2013 Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih lokalnih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene […]

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu Obveznik poreza na imovinu koji smatra da mu je rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave pogrešno utvrđen porez na imovinu, protiv tog rešenja ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Zbog docnje u plaćanju poreza na imovinu koji je […]

Službeno obaveštenje Ministarstva finansija o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz za plaćene poreze i doprinose po odbitku

Službeno obaveštenje Ministarstva finansija o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz za plaćene poreze i doprinose po odbitku Obaveštavamo vas da kao dokaz za ostvarivanje prava po osnovu plaćenih poreza i doprinosa po odbitku (pravo na naknadu zarade, pravo na refundacije, pravo na overu zdravstvene knjižice i dr.) umesto zbirne poreske […]

Da li se potpisivanjem anex-a može menjati sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga

Da li se potpisivanjem anex-a može menjati sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga „Sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga koji je zaključen u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 […]

Ako poreski obveznik prestane da izmiruje tekuće obaveze gubi pravo na uslovni otpis kamate i pravo na mirovanje poreskog duga

Ako poreski obveznik prestane da izmiruje tekuće obaveze gubi pravo na uslovni otpis kamate i pravo na mirovanje poreskog duga „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno […]

Poreska uprava je obavezna da primenjuje akte koje daje ministar finansija o primeni propisa (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.)

Izvod iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013 *********************************** Član 11. U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija, akti (objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl.) o primeni tih […]

Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza

Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da […]