Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu

Obveznik poreza na imovinu koji smatra da mu je rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave pogrešno utvrđen porez na imovinu, protiv tog rešenja ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Zbog docnje u plaćanju poreza na imovinu koji je dospeo, a koji nije plaćen u propisanom roku obvezniku se obračunava kamata koju je dužan da plati

„Obveznik poreza na imovinu koji smatra da mu je rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave pogrešno utvrđen porez na imovinu (na primer, ako smatra da je porez na imovinu utvrđen za veću površinu od površine za koju je porez trebalo utvrditi), protiv tog rešenja ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Zbog docnje u plaćanju poreza na imovinu koji je dospeo, a koji nije plaćen u propisanom roku obvezniku se obračunava kamata koju je dužan da plati.

* * *

Prema odredbi člana 39. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon) porez na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige utvrđuje se rešenjem organa jedinice lokalne samouprave, a plaća tromesečno – u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik iz stava 1. ovog člana porez plaća akontaciono – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine (član 39. stav 2. Zakona).

Na iznose akontacija koje nisu plaćene u roku iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da plati kamatu koja se obračunava u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija (član 39. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 2a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014 – dalje: ZPPPA) ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama.

Prema odredbi člana 75. stav 1. ZPPPA, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti (član 75. stav 2. ZPPPA).

Prema odredbi člana 34. stav 3. ZPPPA, protiv poreskog rešenja donetog u prvostepenom poreskom postupku dopuštena je žalba.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako zakonom nije drukčije propisano (član 142. ZPPPA).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00622/2014-04 od 06.01.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje