Ako poreski obveznik prestane da izmiruje tekuće obaveze gubi pravo na uslovni otpis kamate i pravo na mirovanje poreskog duga

Servis računara online zakazivanje

Ako poreski obveznik prestane da izmiruje tekuće obaveze gubi pravo na uslovni otpis kamate i pravo na mirovanje poreskog duga

„Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u periodu mirovanja redovno plaćao tekuće obaveze.

Poreski obveznik koji tokom perioda mirovanja prestane da izmiruje svoje tekuće obaveze gubi prava propisana Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK), pri čemu ta prava ne može ponovo steći naknadnim plaćanjem glavnog poreskog duga i tekućih obaveza.

Napominjemo da se pod danom plaćanja poreza (danom kada je dospela poreska obaveza izmirena) podrazumeva dan kada je dugovani iznos poreza prenet na propisani uplatni račun javnih prihoda, a ne dan kada je dugovani iznos poreza plaćen kod pošte, odnosno banke.

Odredbom člana 2. tačka 4) ZUOK propisano je da se pod glavnim poreskim dugom podrazumeva dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine.

Tekuće obaveze definisane su kao obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine (član 2. tačka 7) ZUOK).

Odredbama člana 5. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine. Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Odredbama člana 6. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug. Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Prema odredbi člana 64. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA) redovna naplata poreza vrši o dospelosti poreske obaveze.

Odredbom člana 67. stav 1. ZPPPA propisano je da se naplata poreza vrši, po pravilu, plaćanjem novčanog iznosa o dospelosti poreza na propisane uplatne račune javnih prihoda u rokovima propisanim zakonom.

Saglasno odredbi člana 68. stav 1. tačka 1) ZPPPA dan plaćanja poreza dan kada je dugovani iznos poreza i sporednih poreskih davanja prenet na propisani uplatni račun javnih prihoda.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-6/2013-04 od 04.04.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje