Poreska krivična dela

Servis računara online zakazivanje

Poreska krivična dela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije:

 

PORESKA UTAJA

ČLAN 229.

 1. Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 150.000,00 ( stopedeset hiljada dinara ),

kazniće se zatvorom od šest meseci do 5 godina i novčanom kaznom.

 1. Ako iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 1.500.000,00 (milion i petsto hiljada dinara),

učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 8 godina i novčanom kaznom.

 1. Ako iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi 7.500.000,00 (sedam miliona i petsto hiljada dinara),

učinilac će se kazniti zatvorom od 2 do 10 godina i novčanom kaznom.

 

NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU

ČLAN 229a.

 1. Odgovorno lice u pravnom licu – poreskom platcu, kao i preduzetnik – poreski platac koji, u nameri da ne plati porez, ne uplati na propisani uplatni račun javnih prihoda iznos koji je obračunat na ime poreza po odbitku,

kazniće se zatvorom do 3 godine i novčanom kaznom.

 1. Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza prelazi 1.500.000,00 (milion i petsto hiljada dinara),

učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do 5 godina i novčanom kaznom.

 1. Ako iznos obračunatog, a neuplaćenog poreza prelazi 7.500.000,00 (sedam miliona i petsto hiljada dinara),

učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 10 godina i novčanom kaznom.

 1. Preduzetniku i odgovornom licu u poreskom obvezniku za krivično delo iz st. 1. do 3. ovog člana izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

 

Krivična dela koja su predviđena Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

NEOSNOVANO ISKAZIVANJE IZNOSA ZA POVRAĆAJ POREZA I PORESKI KREDIT

ČLAN 173a.

 1. Ko u nameri da ostvari pravo na neosnovan povraćaj poreza ili poreski kredit, podnese poresku prijavu neistinitog sadržaja, u kojoj iskaže iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit od 500.000 do 3.000.000 dinara 

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

 1. Ako je iskazani iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit preko 3.000.000 do 10.000.000 dinara,učinilac će se

kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

 1. Ako je iskazani iznos za povraćaj poreza ili poreski kredit veći od 10.000.000 dinara,učinilac će se

kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

 1. Fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu – poreskom obvezniku za krivično delo iz st. 1. do 3. ovog člana izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti od jedne do pet godina.

 

UGROŽAVANJE NAPLATE POREZA I PORESKE KONTROLE

Član 175.

 1. Ko u nameri da ugrozi naplatu poreza koji nije dospeo za naplatu ili koji nije utvrđen, ali je pokrenut postupak utvrđivanja ili kontrole, odnosno poreza koji je utvrđen njemu ili drugom licu, po ustanovljavanju privremene mere za obezbeđenje naplate poreza u skladu sa zakonom, odnosno u postupku prinudne naplate ili poreske kontrole otuđi, sakrije, ošteti, uništi ili učini neupotrebljivom stvar na kojoj je ustanovljena privremena mera za obezbeđenje naplate, odnosno stvar koja je predmet prinudne naplate poreza ili poreske kontrole,

kazniće se zatvorom do jedne godine i novčanom kaznom.

 1. Kaznom zatvora iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko daje lažne podatke o činjenicama koje su od značaja za sprovođenje prinudne naplate poreza, odnosno poreske kontrole.

 

NEDOZVOLJEN PROMET AKCIZNIH PROIZVODA 

Član 176.

 1. Ko stavlja u promet, odnosno prodaje proizvode koji nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama, u skladu sa zakonom,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

 1. Preduzetnik, odnosno odgovorno lice u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom ili uvozom proizvoda koji, u skladu sa zakonom, moraju biti posebno obeleženi kontrolnim akciznim markicama, a ne preduzme mere da ovi proizvodi pre stavljanja u promet budu obeležni kontrolnim akciznim markicama,

kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

 1. Preduzetniku se za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana izriče i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti od jedne godine do pet godina.
 2. Odgovornom licu u pravnom licu se za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana izriče i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, odnosno dužnosti u trajanju od jedne godine do pet godina.
 3. Proizvodi koji nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama i imovinska korist ostvarena krivičnim delom, oduzeće se.

 

NEDOZVOLJENO SKLADIŠTENJE ROBE

Član 176a

 1. Ko skladišti robu na koju se plaća porez u prostoriji koja nije registrovana za tu namenu ili ko dozvoli da se u njegovoj prostoriji skladišti roba a prostorija nije za to registrovana,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

 1. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko u registrovanoj prostoriji za skladištenje robe uskladišti robu na koju se plaća porez za koju ne postoji propisana dokumentacija o poreklu robe i plaćenom porezu.
 2. Za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.
 3. Roba iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

 

Servis računara online zakazivanje