Zastarelost poreskih obaveza-izvod iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Jedan od načina prestanka obaveze plaćanja poreza i drugih sporednih poreskih davanja (kamata, kazna i dr.) je zastarelost koju Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl. glasnik RS br.  80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014) reguliše i to : Član 114 […]

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja i sredstva obezbeđenja plaćanja

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja i sredstva obezbeđenja plaćanja   „Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, […]

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja   „Odredbama člana 73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010 […]