Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini

Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini „Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini. Poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, a pre otpočinjanja postupka prinudne […]

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga „Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u tom […]

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga

Izmirivanje samo pojedinih obaveza radi ostvarivanja prava na otpis kamate i mirovanje poreskog duga „Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u tom […]

Odlaganje plaćanja poreske obaveze koja je utvrđena u postupku terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreske obaveze koja je utvrđena u postupku terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga   „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze, što znači da svoje tekuće poreske obaveze plati o njihovoj dospelosti (bez mogućnosti odlaganja […]

Opomena Poreske uprave za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti

Opomena Poreske uprave za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti   Iz obrazloženja: „Izdavanje opomene od strane Poreske uprave za plaćanje poreskog duga predstavlja radnju Poreske uprave, preduzetu protiv poreskog dužnika, u cilju naplate poreza i sporednih poreskih davanja, kojom se prekida zastarelost, ali tek ukoliko je ta radnja preduzeta, odnosno opomena dostavljena posle 8.7.2007. […]

Mogućnost sprovođenja postupka prinudne naplate poreske obaveze na penziji poreskog obveznika

Mogućnost sprovođenja postupka prinudne naplate poreske obaveze na penziji poreskog obveznika   „Poreska uprava može prinudnu naplatu poreske obaveze sprovesti na jednom ili više sredstava prinudne naplate iz člana 92. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – […]

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode „Odredbom člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, […]

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Kako se obračunava kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode „Odredbom člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, […]

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave   „Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), propisano je, da društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano. Prema odredbi člana 13. stav 2. Pravilnika o obliku […]

Dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne može biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca

Dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne može biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca „Predmet mirovanja po osnovu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) može biti samo dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa […]