Da li se potpisivanjem anex-a može menjati sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga

Servis računara online zakazivanje

Da li se potpisivanjem anex-a može menjati sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga

„Sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga koji je zaključen u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA) i Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba), može se menjati potpisivanjem aneksa u smislu promene dužine perioda u kojem poreski obveznik ne vrši plaćanje, broja i iznosa rata, kao i datuma dospeća novoutvrđenih iznosa rata, pri čemu ukazujemo da se aneksom ne može produžiti period određen sporazumom, u kojem poreski obveznik mora da izmiri dug na koji se sporazumom obavezao, u konkretnom slučaju 24 meseca.

Napominjemo da je, do potpisivanja aneksa sporazuma i njegovog stupanja na snagu, poreski obveznik dužan da redovno izmiruje obaveze utvrđene sporazumom koji je na snazi.

***

Shodno članu 73. stav 1. ZPPPA, Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti:

 • za poreskog obveznika predstavlja, odnosno predstavljaće neprimereno veliko opterećenje;
 • nanosi, odnosno naneće bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada (član 73. stav 2. ZPPPA).

Prema članu 73. stav 3. ZPPPA, o odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

 • ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;
 • gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje dugovanog poreza na rate, ali najduže do 24 meseca (član 73. stav 4. ZPPPA).

Članom 74. stav 1. ZPPPA, propisano je da se u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga iz člana 73. stav 3. ZPPPA, od poreskog obveznika zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana, a u skladu sa stavom 2. istog člana ZPPPA, su:

 • hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;
 • zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;
 • neopoziva bankarska garancija;
 • jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% visine poreskog duga čija se naplata obezbeđuje;
 • trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;
 • menica avalirana od strane poslovne banke (član 74. stav 2. ZPPPA).

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga iz člana 73. stav 3. ZPPPA, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih sredstava obezbeđenja će se najefikasnije naplatiti poreski dug (član 74. stav 3. ZPPPA).

Odredbom člana 2. Uredbe, propisano je da Poreska uprava može da odloži plaćanje duga poreskom obvezniku (dalje: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

 • fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;
 • preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;
 • srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Odredbom člana 79. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/2014), propisano je da poreski obveznici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga po odredbama Zakona, to pravo ostvaruju u skladu sa tim zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-304/2014-04 od 29.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje