Službeno obaveštenje Ministarstva finansija o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz za plaćene poreze i doprinose po odbitku

Servis računara online zakazivanje

Službeno obaveštenje Ministarstva finansija o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz za plaćene poreze i doprinose po odbitku

Obaveštavamo vas da kao dokaz za ostvarivanje prava po osnovu plaćenih poreza i doprinosa po odbitku (pravo na naknadu zarade, pravo na refundacije, pravo na overu zdravstvene knjižice i dr.) umesto zbirne poreske prijave koristi se Izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku (dalje: Izvod), jer se od 1.3.2014. godine pre isplate prihoda na koje se obračunava i plaća porez i doprinosi po odbitku (dalje: porez po odbitku) podnosi pojedinačna poreska prijava – PPP-PD umesto sledećih zbirnih poreskih prijava:

–        PP OD – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade;

–        PP OD 1 – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca;

–        PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade;

–        PP OPJ : – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa;

–        PP OPJ 2 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

–        PP OPJ 3 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala;

–        PP OPJ 4 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari;

–        PP OPJ 5 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica;

–        PP OPJ 6 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode;

–        PP OPJ 7 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode;

–        PP OPJ 8 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa.

Izvod, korišćenjem elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), sastavlja i potpisom overava sam podnosilac poreske prijave. Izvod čiji je jedan primerak u prilogu ovog dopisa, sadrži sledećih pet grupa podataka iz prijave PPP PD iz koje se sačinjava:

  1. podatke o prijavi,
  2. podatke o isplatiocu,
  3. podatke o zaduženju i izmirenju zaduženja,
  4. podatke o vrsti prihoda za izabrane primaoce prihoda i
  5. podatke o licima odgovornim za istovetnost podataka iz izvoda i podataka iz EBP-PURS.

Deo 3. izvoda – Podaci o zaduženju i izmirenju zaduženja – u redu „Stanje zaduženja po BOP na dan izrade izvoda“ će se u Izvodu prikazati u dva slučaja:

  1. ako je obaveza po prijavi delimično ili u celosti izmirena pre datuma sačinjavanja izvoda;
  2. ako je datum sačinjava izvoda kasniji od datuma plaćanja navedenog u prijavi.

Ako je datum sačinjavanja izvoda raniji ili jednak datumu plaćanja navedenog u prijavi, a po obavezi nije plaćano pre datuma sačinjavanja izvoda, red „Stanje zaduženja po BOP na dan izrade izvoda“ neće se prikazati u Izvodu.

Izvod je dokaz da je poreski obveznik obračunao porez po odbitku za određenu poresku prijavu (iz koje se Izvod sačinjava), a iz podataka o pojedinačnim primaocima prihoda vidi se za koju vrstu prihoda su za konkretnog pojedinca obračunate obaveze.

Izvod je i dokaz da je poreski obveznik u celosti izmirio svoju obavezu ako je u redu „Stanje zaduženja po BOP na dan izrade izvoda“:

  1. upisana 0 (nula) ili negativan broj koji je po apsolutnoj vrednosti jednak ili veći od iznosa upisanog u redu „Ukupna obaveza“, kada je sačinjen zaključno sa datumom plaćanja navedenom u prijavi; ili
  2. upisana 0 (nula) ili negativan broj, kada je izvod sačinjen posle datuma plaćanja navedenog u prijavi.

Zbog pravila u platnom prometu, uplate obaveza po prijavi možete proveriti od prvog narednog radnog dana po izvršenoj uplati.

Verodostojnost izvoda možete proveriti na dva načina. Prvi, odlaskom na internet stranu Poreske uprave www.purs.gov.rs gde ćete iz osnovne meni linije izabrati stavku „e-POREZI“, a zatim iz podmenija koji se nalazi na levoj strani ekrana izabrati stavku „Provera izvoda PPP PD“. Drugi, jednostavnim unosom sledeće URL adrese u vaš pretraživač https://eporezi.purs.gov.rs/ppppd-izvod.html.

U oba slučaja se otvara prikaz koji omogućava proveru postojanja izvoda. Potrebno je uneti broj izvoda i prikazani sigurnosni kod. Aktiviranjem Provere, moguć je jedan od sledećih scenarija:

–        ako je unet pogrešan kod, prikazaće se poruka: „Unesite kod ispravno!“;

–        ako postoji izvod sa zadatim brojem i unet je ispravan kod, prikazaće se osnovni podaci izvoda;

–        ako ne postoji izvod sa zadatim brojem i unet je ispravan kod, prikazaće se poruka: „Izvod sa prosleđenim brojem ne postoji“.

Izvod iz prijave PPP-PD predstavlja prvi korak u pojednostavljenju izdavanja različitih poreskih uverenja. Ovo pojednostavljenje, nadamo se, donosi bitno olakšanje, kako obveznicima i Poreskoj upravi, tako i korisnicima dosadašnjih poreskih uverenja, biće prošireno i na ostale poreske oblike kako koji od njih bude obuhvaćen novom informatičkom tehnologijom sada primenjenoj samo na poreze po odbitku.“

Mišljenje Ministarstva finansija službeno od 22.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje