Poreski obveznik ne može da bira između poreskih obaveza za koje će da ostvari pravo na mirovanje

Poreski obveznik ne može da bira između poreskih obaveza za koje će da ostvari pravo na mirovanje „Ako poreski obveznik, koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug, stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da […]

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015   Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava prva PREDMET ZAKONA Sadržina Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se postupak utvrđivanja, […]

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Sl. glasnik RS br. 119/2012 Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno […]

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Sl.glasnik RS br. 102/2008 Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, obim i postupak otpisa obračunate a neplaćene kamate na obaveze koje su dospele za plaćanje do 31. decembra 2007. godine (u daljem tekstu: kamata) po osnovu javnih […]

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Sl. glasnik RS br. 53/2003, 61/2004, 71/2005 Član 1  Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi iz člana 73. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – „Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003 (u daljem tekstu: Zakon) pod kojima se poreskom obvezniku može […]

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 84/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. […]

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza Sl.glasnik RS br. 63/2003, 51/2010 Član 1 Ovom uredbom uređuje se visina troškova u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (u daljem tekstu: troškovi) koji padaju na teret poreskog obveznika. Član 2 U postupku prinudne naplate plaćaju se troškovi, i to: 1) za svaki izlazak poreskog […]

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa Sl. glasnik RS br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja računa za uplatu […]

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije Sl.glasnik RS 63/2003 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem tekstu: dužnik) u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine (u daljem tekstu: dug) putem kompenzacije. Član 2 Dužnik koji […]

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem Sl.glasnik RS br. 113/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem. Član 2 Poreska prijava u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i koji […]