Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza

Servis računara online zakazivanje

Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza

„Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u periodu mirovanja redovno plaćao tekuće obaveze. Nakon izmirenja glavnog poreskog duga, nadležni organ, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza u smislu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK).

Odredbom člana 2. tačka 1) ZUOK, propisano je da se pod poreskim obveznikom podrazumeva fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra 2012. godine ima dospele, a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda.

Glavni poreski dug je dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine (član 2. stav 1. tačka 4) ZUOK).

Tekuće obaveze definisane su kao obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine (član 2. stav 1. tačka 7) ZUOK).

Odredbama člana 4. ZUOK, propisano je da za vreme mirovanja glavnog poreskog duga do njegove otplate u celosti, ne teče kamata. Za vreme mirovanja, glavni poreski dug se valorizuje indeksom potrošačkih cena, počev od 1. novembra 2012. godine do otplate duga u celosti.

Odredbama člana 5. ZUOK, propisano je da poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine. Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Odredbama člana 6. ZUOK, propisano je da poreski obveznik stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, ukoliko u periodu mirovanja duga izmiri glavni poreski dug. Nadležni organ, nakon uplate glavnog poreskog duga, po službenoj dužnosti, vrši otpis kamate i celokupnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-01-51/2014-04 od 18.03.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje