Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti

„Prema članu 48. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, zaključivanjem ugovora o radu. Ugovor o radu s direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor, a kod poslodavca kod kojeg nije obrazovan upravni odbor – organ koji je određen aktom poslodavca (stav 6).

Prema tome, direktor može da zaključi ugovor o radu sa upravnim odborom ili drugim organom određenim aktom poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor.

Imajući u vidu navedeno, ugovor o radu je dvostrani pravni akt koji lice koje zasniva radni odnos u svojstvu direktora ne može da zaključi sa samim sobom, već sa upravnim odborom ili drugim organom utvrđenim aktom poslodavca.

Takođe, odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da osnivači privrednih društava koji u njima rade bez obzira na to da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, smatraju se osiguranicima samostalnih delatnosti i po tom osnovu ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

U konkretnom slučaju, s obzirom na to da je osnivač jedino lice koje obavlja rad u privrednom društvu, a istovremeno je i direktor i jedini organ privrednog društva, na osnivača ne bi se mogle primeniti odredbe Zakona o zasnivanju radnog odnosa i ostvarivanju prava i obaveza po osnovu rada, niti bi osnivač privrednog društva mogao da zaključi ugovor o radu sa samim sobom. To upućuje na zaključak da osnivač po tom osnovu ne bi mogao biti osiguran kao osiguranik zaposleni, posebno ako se imaju u vidu izričite odredbe zakona kojim je propisano da je osnivač privrednog društva osiguranik samostalnih delatnosti.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-2/195/2012-02 od 25.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje