Osnivač privrednog društva koji je istovremeno direktor tog društva je osiguranik samostalnih

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno direktor tog društva je osiguranik samostalnih delatnosti

 

„Odredbom člana 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o radu sa direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor – organ koji je određen aktom poslodavca.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010) osnivači privrednih društava koji u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, smatraju se osiguranicima samostalnih delatnosti i po tom osnovu ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Podradomosnivača se smatra i predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane osnivača, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

Prema tome, bez obzira da li je osnivač u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, u skladu sa navedenom odredbom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uvek se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti.

Takođe, ovim zakonom je izričito propisano da se pod radom osnivača smatra i predstavljanje i zastupanje privrednog društva, obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja, tj. poslovi direktora.

Dakle, osnivač koji je istovremeno i direktor jeste osiguranik samostalnih delatnosti, a nije osiguranik zaposleni.

Ako je osnivač jedino lice koje obavlja rad u privrednom društvu i istovremeno direktor i jedini organ privrednog društva, na osnivača ne mogu da se primene odredbe Zakona o zasnivanju radnog odnosa i ostvarivanju prava i obaveze po osnovu rada i on ne može zaključiti ugovor o radu sam sa sobom.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00868/2011-02 od 18.11.2011. godine