Ugovor o prodaji na daljinu-elektronska prodaja

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

 1. ____ iz ____, ul. ____, br. __, matični broj ___, PIB ___ koje zastupa __ (u daljem tekstu  Prodavac)
 2. ____ iz _____, ul. ____, br. __, matični broj ___, PIB ___ koje zastupa __ (u daljem tekstu  Kupac)

 

Član 1.

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba).

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 73/2010) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 1. osnovnim obeležjima i poreklu robe ili usluge;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
 5. pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 6. podršci koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 7. vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju;
 8. obavezi Kupca da pruži određeni oblik obezbeđenja na zahtev Prodavca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji;
 9. uslovima za jednostrani raskid ugovora;
 10. adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;
 11. da postoji kodeks ponašanja koji obavezuje trgovca i da se može izvršiti uvid u taj kodeks posetom internet stranice Prodavca;
 12. ceni upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi;
 13. činjenici da Kupac stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom;
 14. mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Član 3.

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od _____ dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok ne ne može biti duži od 30 dana.

Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: _____________________________________________________ a troškove isporuke snosi _______________.

Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio ili prevoziocu a p nalogu Kupca.

Član 4.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te ukoliko ima primedbi odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.

Član 5.

Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ dinara.

Član 6.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Član 7.

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: _______________ u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno _____ kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

 

Prodavac                                                                       Kupac

_________________________                                  _________________________

li

 

Servis računara online zakazivanje