Odluka o auto-taksi prevozu

Odluka o auto-taksi prevozu

Sl.list Beograda br. 57/2013

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom bliže se uređuje obavljanje auto-taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda.

Član 2

Auto-taksi prevoz putnika (u daljem tekstu: taksi prevoz) je vid javnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda.

Taksi prevoz se obavlja vozilom koje je namenjeno i pogodno za taksi prevoz, ako ispunjava uslove propisane zakonom i ovom odlukom.

Član 3

Taksi prevoz mogu obavljati pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje ove vrste delatnosti, u skladu sa zakonom.

Član 4

Taksi vozač je fizičko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz, kao preduzetnik ili kao zaposleni kod pravnog lica, u smislu zakona i odredaba ove odluke.

Član 5

U okviru petogodišnjeg planiranja potreba u javnom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, planira se potreban broj taksi vozila i donosi Program potreba za taksi prevozom (u daljem tekstu: program), u skladu sa zakonom.

Program iz stava 1. ovog člana donosi se u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima kojima se definiše optimalno organizovanje taksi prevoza u pogledu broja taksi vozila.

Gradonačelnik grada Beograda (u daljem tekstu: gradonačelnik) donosi program iz stava 1. ovog člana, koji sadrži broj taksi vozila, čijim radom se zadovoljavaju potrebe za ovom vrstom prevoza.

Predlog programa iz stava 1. ovog člana priprema organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, nadležna za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica), u saradnji sa ovlašćenim predstavnicima taksi prevoznika.

Član 6

Taksi prevoz može obavljati pravno lice i preduzetnik čija je pretežna delatnost auto-taksi prevoz putnika, koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji ima odobrenje nadležne organizacione jedinice za obavljanje taksi prevoza.

Ako pravno lice ili preduzetnik u roku od 30 dana od dana prijema odobrenja iz stava 1. ovog člana, ne otpočne obavljanje taksi prevoza, nadležna organizaciona jedinica će ukinuti odobrenje iz stava 1. ovog člana.

Član 7

Pravno lice ili preduzetnik registrovan u skladu sa zakonom za obavljanje delatnosti taksi prevoza, može obavljati ovu delatnost sa lokacija od posebnog interesa za grad (aerodrom, glavna železnička stanica, glavna autobuska stanica), ako je taksi vozilo koje poseduje razvrstano u „I luks“ klasu, u smislu člana 10. stav 5. ove odluke.

2. USLOVI ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA

Član 8

Fizičko lice može obavljati taksi prevoz kao preduzetnik, ako pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i uslove utvrđene ovom odlukom i to:

1. da ima vozačku dozvolu „B“ kategorije najmanje sedam godina;

2. da ima zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme ili zvanje vozača autobusa i teretnog motornog vozila četvrtog stepena stručne spreme ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja ili zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme;

3. da ima radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila sa vozačkom dozvolom „B“ kategorije najmanje pet godina;

4. da ima sertifikat o položenom ispitu o poznavanju grada Beograda, propisa iz oblasti taksi prevoza i jednog stranog jezika, u skladu sa pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje delatnosti taksi prevoza;

5. da je zdravstveno i potpuno poslovno sposoban;

6. da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti, odnosno da mu pravosnažnom presudom o prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, dok traju pravne posledice osude, odnosno mere;

7. da je vlasnik ili korisnik motornog vozila po ugovoru o lizingu;

8. da postoji slobodno mesto za taksi vozilo u skladu sa programom iz člana 5. stav 1. ove odluke;

9. da motorno vozilo koje poseduje u pogledu namene i pogodnosti ispunjava uslove iz člana 10. ove odluke.

Za obavljanje delatnosti taksi prevoza u statusu zaposlenog kod pravnog lica registrovanog za obavljanje ove vrste delatnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom, fizičko lice mora da ispuni uslove iz stava 1. ovog člana, osim uslova pod tač. 7-9, i da ima zaključen ugovor o radu sa poslodavcem.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana koje poseduje odobrenje iz člana 6. stav 1. ove odluke, obavezno je da delatnost obavlja isključivo vozilom za koje poseduje važeću potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, izdatu od strane nadležne organizacione jedinice.

Radno iskustvo iz stava 1. tačka 3. ovog člana dokazuje se:

– potvrdom izdatom od strane poslodavca i

– ugovorom zaključenim u skladu sa zakonom ili overenom fotokopijom radne knjižice.

Uslovi iz stava 1. tač. 5. i 6. ovog člana dokazuju se uverenjem ne starijim od šest meseci.

Nadležna organizaciona jedinica izdaće uput za ispitivanje pogodnosti i klasifikaciju vozila za taksi prevoz fizičkom licu koje ispuni uslove iz stava 1. tač. 1-8. ovog člana.

Član 9

Za obavljanje taksi prevoza pravno lice mora pored uslova propisanih zakonom, da ispuni sledeće:

1. da je registrovano za obavljanje delatnosti taksi prevoza u skladu sa zakonom i ovom odlukom;

2. da ima sedište na teritoriji Republike Srbije;

3. da taksi vozač zaposlen u pravnom licu ispunjava uslove propisane članom 8. stav 2. ove odluke;

4. da ima najmanje jedno motorno vozilo u vlasništvu ili po osnovu ugovora o lizingu;

5. da postoji slobodno mesto za taksi vozilo u skladu sa Programom iz člana 5. stav 1. ove odluke;

6. da motorno vozilo koje poseduje u pogledu namene i pogodnosti za taksi prevoz ispunjava uslove iz člana 10. ove odluke.

Nadležna organizaciona jedinica izdaće uput za ispitivanje pogodnosti i klasifikaciju vozila za taksi prevoz pravnom licu koje ispuni uslove iz stava 1. tač. 1-5. ovog člana.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana koje poseduje odobrenje iz člana 6. stav 1. ove odluke, obavezno je da delatnost obavlja isključivo vozilom za koje poseduje važeću potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, izdatu od strane nadležne organizacione jedinice.

Fizičko lice iz člana 8. stav 2. obavezno je da delatnost obavlja isključivo vozilom pravnog lica koje poseduje odobrenje iz člana 6. stav 1. ove odluke, i za koje poseduje važeću potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, izdatu od strane nadležne organizacione jedinice.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana obavezno je da prilikom odjavljivanja fizičkog lica iz člana 8. stava 2. nadležnoj organizacionoj jedinici vrati sve isprave koje su dodeljene pravnom licu, a za obavljanje delatnosti fizičkog lica u statusu zaposlenog lica, kod pravnog lica.

3. TAKSI VOZILO

Član 10

Motorno vozilo je namenjeno i pogodno za obavljanje taksi prevoza ako ispunjava sledeće uslove:

1. da je fabrički proizvedeno putničko vozilo, koje ima najviše pet sedišta, računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata;

2. da tip vozila ispunjava uslove iz Uredbe o homologaciji vozila („Službeni list SRJ“, broj 51/98);

3. da razmak osovina vozila bude minimum 2.440 mm, širina minimum 1.500 mm, zapremina korisnog prtljažnog prostora minimum 250 litara, a u smislu člana 7. ove odluke, razmak osovina vozila minimum 2.550 mm, širina 1.700 mm, i zapremina korisnog prtljažnog prostora minimum 400 litara;

4. da je tehnički ispravno u skladu sa propisima;

5. da vozilo ima registarsku oznaku teritorije grada Beograda, koja sadrži latinična slova „TX“;

6. da poseduje polisu za osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja u javnom prevozu;

7. da ima taksimetar koji mora biti ispravan, baždaren na važeću tarifu, plombiran i postavljen tako da iznos koji se otkucava bude vidljiv i da se njegovim uključenjem svetlo na taksi oznaci iz tačke 13. ovog stava isključuje;

8. da je opremljeno instalacijom za osvetljenje krovne oznake;

9. da ima važeći cenovnik postavljen tako da njegov sadržaj bude vidljiv putnicima;

10. da ima na vidnom mestu istaknut identifikacioni karton i identifikacionu vetrobransku nalepnicu;

11. da je vozilo bez oštećenja i čisto;

12. da poseduje klima uređaj i

13. da vozilo ima krovnu oznaku TAXI za čije korišćenje je izdato odobrenje od strane nadležne organizacione jedinice.

Po ispunjavanju uslova iz stava 1. ovog člana vozilo za taksi prevoz se klasifikuje i razvrstava u sledeće klase:

1. „I luks“ klasa za vozilo koje je pri ispitivanju pogodnosti ocenjeno od 80 do 100 bodova,

2. „I“ klasa za vozilo koje je pri ispitivanju pogodnosti ocenjeno od 51 do 100 bodova,

3. „II“ klasa za vozilo koje je pri ispitivanju pogodnosti ocenjeno od 1 do 50 bodova.

Na krovu taksi vozila iza krovne oznake TAXI može se nalaziti reklamni pano.

Reklamni pano mora biti postavljen tako da ne zaklanja krovnu oznaku TAXI.

Sa vozilom koje je klasifikovano i razvrstano u „I luks“ klasu, može se obavljati delatnost sa lokacija od posebnog interesa za grad.

Član 11

Ispitivanje pogodnosti motornog vozila za taksi prevoz i njegovo razvrstavanje po klasama, vrši komisija na osnovu zapisnika izdatog od strane nadležne organizacione jedinice.

Gradonačelnik na predlog nadležne organizacione jedinice obrazuje komisiju iz stava 1. ovog člana, koja ima predsednika i dva člana i njihove zamenike.

Komisija iz stava 1. ovog člana, prilikom ispitivanja pogodnosti vozila za taksi prevoz, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih članom 10. ove odluke i pravilnikom o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila.

Pravilnik iz stava 3. ovog člana donosi gradonačelnik.

Nadležna organizaciona jedinica na osnovu zapisnika komisije iz st. 1. ovog člana, izdaje potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila za taksi prevoz i o izdatim potvrdama vodi registar.

Potvrda o pogodnosti i klasifikaciji vozila se izdaje u svemu prema Pravilniku za ispitivanje pogodnosti i klasifikaciju vozila.

Potvrda o pogodnosti i klasifikaciji vozila izdaje se:

– za vozila klasifikovana u „I luks“ klasu sa rokom važenja od jedne godine,

– za vozila klasifikovana u „I“ klasu sa rokom važenja od jedne godine i

– za vozila klasifikovana u „II“ klasu sa rokom važenja od šest meseci.

Rok važenja potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila počinje da teče danom izdavanja potvrde.

Član 12

U vršenju inspekcijskog ili komunalno-policijskog nadzora, inspektor drumskog saobraćaja, odnosno komunalni policajac može naložiti licu koje obavlja auto taksi prevoz, vanredno ispitivanje pogodnosti taksi vozila, a u skladu sa Pravilnikom o vanrednom ispitivanju pogodnosti vozila.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana donosi gradonačelnik.

Na osnovu naloga izdatog od strane inspektora drumskog saobraćaja ili komunalnog policajca vanredno ispitivanje pogodnosti motornog vozila vrši komisija iz člana 11. stav. 1. ove odluke.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da vanredno ispitivanje pogodnosti vozila zatraži u roku koji je određen od strane službenih lica iz stava 1. ovog člana.

Nakon izvršenog vanrednog ispitivanja pogodnosti vozila, odnosno otklanjanja eventualnih nedostataka u ostavljenom roku koji ne može biti duži od 30 dana, nadležna organizaciona jedinica izdaje Uverenje o izvršenom ispitivanju vozila koje bez odlaganja dostavlja službenom licu iz stava 1. ovog člana.

Ukoliko lice koje obavlja auto taksi prevoz u ostavljenom roku ne postupi u skladu sa stavom 3. ili 4. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica oduzeće potvrdu o ispitivanju i klasifikaciji vozila.

Zabranjeno je koristiti vozilo za vršenje auto taksi prevoza koje je upućeno na vanredno ispitivanje pogodnosti do izdavanja Uverenja iz stava 4. ovog člana.

4. ODOBRENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA

Član 13

Zahtev za izdavanje odobrenja iz člana 6. stav 1. ove odluke, sa potrebnim dokazima, pravno i fizičko lice podnose nadležnoj organizacionoj jedinici.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz člana 6. stav 1. ove odluke za fizičko lice zaposleno u pravnom licu podnosi poslodavac.

Nadležna organizaciona jedinica izdaće odobrenje ili odbiti zahtev ili odbaciti zahtev za obavljanje delatnosti taksi prevoza.

Nadležna organizaciona jedinica, na osnovu rešenja Registra privrednih subjekata o upisu pravnog lica ili preduzetnika za obavljanje delatnosti taksi prevoza i odobrenja iz člana 6. stav 1. ove odluke, izdaje taksi isprave i oznake, o kojima vodi poseban registar.

5. TAKSI ISPRAVE I OZNAKE

Član 14

Taksi dozvola je identifikaciona isprava, koju taksi vozač nosi sa sobom prilikom obavljanja delatnosti i koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica i sadrži:

– poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika,

– redni broj,

– ime i prezime taksi vozača,

– status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni),

– jedinstveni matični broj taksi vozača (JMBG),

– adresu i

– sliku.

Identifikacioni karton je isprava, koja služi da podaci o taksi vozaču budu na uvidu putniku prilikom vožnje, a nalazi se na sredini gornjeg dela instrument table i sadrži:

– poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika,

– redni broj,

– ime i prezime taksi vozača,

– status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni),

– sliku i

– natpis ID KATRON.

Član 15

Identifikaciona vetrobranska nalepnica je oznaka vozila, koja sadrži podatke o taksi vozaču i taksi vozilu, nalazi se na prednjem desnom gornjem uglu vetrobranskog stakla, postavlja je i skida ovlašćeno lice nadležne organizacione jedinice.

Identifikaciona vetrobranska nalepnica za vozila klasifikovana u „I luks“ klasu služi za identifikaciju vozila koja mogu obavljati taksi prevoz sa lokacija od posebnog interesa za grad, postavlja se na desnoj strani prednjeg vetrobranskog stakla, postavlja je i skida ovlašćeno lice nadležne organizacione jedinice.

Preduzetnik i pravno lice može na bočnim vratima motornog vozila kojim se obavlja taksi prevoz ispisati natpis sa poslovnim imenom i brojem telefona, tako da veličina slova i brojeva ne sme odstupiti od dimenzija utvrđenih aktom o izgledu i izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika (uputstvo o izgledu i izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika).

Krovna oznaka „TAXI“ služi za identifikaciju vozila i istaknuta je na krovu vozila.

Krovna oznaka i njen sadržaj moraju biti jasno vidljivi.

Nije dozvoljeno menjati oblik i sadržaj krovne oznake.

Taksi preduzetnik i fizičko lice u statusu zaposlenog kod pravnog lica, ne može ustupiti, davati na korišćenje i otuđivati krovnu oznaku.

Pravno lice ne može ustupati, davati na korišćenje i otuđivati krovnu oznaku licima koja nemaju odobrenje nadležne organizacione jedinice za obavljanje taksi prevoza ili licima koja imaju odobrenje, a za obavljanje taksi prevoza koriste vozilo za koje nije obavljeno ispitivanje pogodnosti i klasifikacija vozila.

Potvrda o pogodnosti i klasifikaciji vozila služi kao dokaz da vozilo ispunjava uslove za obavljanje taksi prevoza propisane čl. 10. i 11. ove odluke.

Izgled, dimenzije, postavljanje i izdavanje taksi isprava i oznaka propisaće se aktom iz stava 3. ovog člana.

Gradonačelnik na predlog nadležne organizacione jedinice u saradnji preduzetnika donosi akt iz stava 3. ovog člana.

Član 16

Pravno lice i preduzetnik su pored zakonom propisanih obaveza dužni:

– da sve izmene podataka koje sadrži taksi dozvola i druge isprave u smislu ove odluke prijave nadležnoj organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene;

– da sve izmene u vezi motornog vozila prijave nadležnoj organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene;

– da se na vozilu kojim obavljaju taksi prevoz nalazi krovna oznaka TAXI i identifikaciona vetrobranska nalepnica, a u vozilu identifikacioni karton i cenovnik;

– da sve izmene podataka koje se odnose na uslove za obavljanje taksi prevoza propisane članom 8. i članom 9. ove odluke prijave nadležnoj organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene;

– da pribave sertifikat ovlašćene institucije za reklamni pano da ne ugrožava bezbednost saobraćaja;

– da u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za brisanje iz Registra privrednih subjekata nadležnoj organizacionoj jedinici vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, identifikacioni karton, identifikacionu vetrobransku nalepnicu i krovnu oznaku TAXI;

– da u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva Registru privrednih subjekata o privremenom prekidu obavljanja delatnosti taksi prevoza, nadležnoj organizacionoj jedinici vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, identifikacioni karton i krovnu oznaku TAXI;

– da u roku od osam dana po pravosnažnosti rešenja o brisanju iz registra donetom po sili zakona, nadležnoj organizacionoj jedinici vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, identifikacioni karton, identifikacionu vetrobransku nalepnicu i krovnu oznaku TAXI;

– da jednom godišnje izvrše ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „I luks“ i „I“ klasu, najranije 30 dana do dana isteka važenja potvrde, a najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila, u skladu sa odredbama ove odluke i Pravilnika o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila;

– da jednom u šest meseci izvrše ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „II“ klasu, najranije 30 dana do dana isteka važenja potvrde, a najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila, u skladu sa odredbama ove odluke i Pravilnika o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila.

– da u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila ili promene podataka taksi vozača uz dokaz o izvršenoj uplati svih pripadajućih lokalnih administrativnih taksi i komunalne takse, preuzmu taksi isprave.

6. PRESTANAK OBAVLJANJA TAKSI PREVOZA

Član 17

Privremeni prekid obavljanja taksi prevoza po zahtevu preduzetnika, nadležna organizaciona jedinica utvrđuje za određeni vremenski period u skladu sa zakonom.

Taksi preduzetnik može privremeno prekinuti obavljanje taksi prevoza zbog:

– popravke vozila kojim obavlja taksi prevoz u trajanju do 12 meseci,

– pritvora ili izdržavanja kazne zatvora do šest meseci, kao i za vreme trajanja mere bezbednosti, odnosno zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom do devet meseci,

– izrečene mere Suda časti Privredne komore grada Beograda i

– u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

U toku privremenog prekida taksi preduzetnik ne može obavljati taksi prevoz.

Taksi preduzetnik je dužan da pre podnošenja prijave o privremenom prekidu Registru privrednih subjekata, podnese zahtev o privremenom prekidu nadležnoj organizacionoj jedinici i deponuje taksi oznake i dozvole.

Po isteku vremenskog perioda od dvanaest meseci od početka privremenog prekida, taksi preduzetnik je obavezan da nadležnoj organizacionoj jedinci u roku od osam dana dostavi dokaz o daljem trajanju ili prestanku privremenog prekida obavljanja taksi delatnosti, izdat od strane Registra privrednih subjekata.

Član 18

Preduzetniku prestaje važnost odobrenja iz člana 6. stav 1. ove odluke u slučaju:

1. odjave,

2. ako prestanu da postoje uslovi iz čl. 8. i 10. ove odluke,

3. da jednom godišnje ne izvrši ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „I luks“ i „I“ klasu, najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila, u skladu sa odredbama ove odluke,

4. da jednom u šest meseci ne izvrši ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „II“ klasu, najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila, u skladu sa odredbama ove odluke,

5. da je pravosnažnom sudskom presudom osuđen po osnovu uvećane naplate od propisane članom 32. ove odluke i

6. da nadležnoj organizacionoj jedinici ne dostavi dokaz iz člana 17. stav 5.

7. u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Pravnom licu prestaje važnost odobrenja iz člana 6. stav 1. ove odluke u slučaju:

1. nastupanja okolnosti koje su u suprotnosti sa članom 9. ove odluke i

2. u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Pravnom licu ili preduzetniku prestankom obavljanja delatnosti, briše se i mesto po Programu za taksi vozilo, član 5. stav 3. ove odluke i ne može se ustupiti drugom pravnom licu ili preduzetniku.

Rešenje o prestanku važnosti odobrenja iz st. 1. i 2. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica dostavlja Registru privrednih subjekata, organizacionoj jedinici gradske uprave grada Beograda nadležnoj za inspekcijske poslove i Komunalnoj policiji.

Taksi preduzetnik je dužan da pre podnošenja prijave o trajnom prekidu Registru privrednih subjekata, podnese zahtev za trajni prekid nadležnoj organizacionoj jedinici i vrati taksi oznake i dozvole.

7. TAKSI STAJALIŠTE

Član 19

Taksi stajalište je određeno mesto na javnoj saobraćajnoj kao i na drugoj posebno uređenoj površini na koju taksi vozila pristaju, čekaju i primaju putnike.

Taksi stajališta se obeležavaju horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.

Horizontalnom signalizacijom žute boje obeležava se prostor za stajanje taksi vozila, u okviru taksi stajališta, upisuje se natpis TAXI žutom bojom.

Na početku stajališta postavlja se vertikalni saobraćajni znak za označavanje taksi stajališta.

O održavanju taksi stajalište iz stava 1. ovog člana stara se nadležna organizaciona jedinica.

Član 20

Na taksi stajalištu vozila se parkiraju prema redosledu dolaska.

Na taksi stajalištu mogu se parkirati samo vozila koja su obeležena u skladu sa ovom odlukom.

Taksi vozila se parkiraju na stajalištu samo u okviru obeleženih mesta i na način kako je definisano horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.

Za vreme stajanja vozila na taksi stajalištu vozač je dužan da ostane pored vozila ili u vozilu.

Taksi stajališta, na lokacijama od posebnog interesa za grad Beograd, su posebno opremljena i njih mogu koristiti samo taksi vozila klasifikovana u „I luks“ klasu sa preko 80 bodova. Na ovim stajalištima prvo taksi vozilo u redu prima korisnika i odlazi na vožnju, u suprotnom mora napustiti stajalište.

Član 21

Lokacije taksi stajališta na javnim saobraćajnim i drugim posebno uređenim površinama iz člana 19. stav 1. ove odluke posebnim rešenjem utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja.

Predlog lokacija taksi stajališta iz stava 1. ovog člana sačinjava nadležna organizaciona jedinica u saradnji sa ovlašćenim predstavnicima taksi prevoznika.

8. TAKSI PREVOZ

Član 22

Taksi vozač je obavezan da prihvati vožnju do zahtevanog odredišta sa taksi stajališta, na telefonski poziv odlaskom na naznačenu adresu i zaustavljanjem korisnika taksi usluge na javnoj saobraćajnoj površini, osim u slučajevima predviđenim članom 29. ove odluke.

Član 23

Taksi vozač je obavezan da po ulasku putnika u vozilo uključi taksimetar, osim u slučaju sa lokacije od posebnog interesa za grad – stajališta Aerodrom „Nikola Tesla“, kada preuzima potvrdu o fiksnoj ceni.

Član 24

Taksi vozač je obavezan da taksi prevoz obavi trasom koju putnik odredi odnosno najkraćom trasom do odredišta putnika, osim u slučaju kada se vožnja obavlja sa lokacije od posebnog interesa za grad tj. sa Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu, gde sam taksi vozač bira trasu.

Član 25

Taksi vozač je obavezan da primi u vozilo svakog putnika u granicama raspoloživih sedišta, kao i lični prtljag putnika, a ostali prtljag je dužan da preveze u granicama prtljažnog prostora.

Taksi vozač je obavezan da uvek na zahtev putnika uključi klima uređaj kao i kada spoljašnja temperatura vazduha prelazi 25°C.

Taksi vozač je obavezan da se za vreme obavljanja taksi prevoza prema putnicima ophodi sa pažnjom.

Član 26

Taksi vozač, u vreme obavljanja taksi prevoza, ne sme taksi vozilo parkirati van taksi stajališta, a naročito na železničkoj stanici, autobuskoj stanici, aerodromu i kod hotela.

Član 27

Za vreme obavljanja delatnosti taksi vozač mora kod sebe da ima odobrenje iz člana 6. stav 1. ove odluke, taksi dozvolu, identifikacioni karton, potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila, važeće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom izdato u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja i polisu za osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja u javnom prevozu.

Član 28

Kada taksi vozilo koristi za lične potrebe, taksi vozač je obavezan da ukloni iz prostora za prevoz putnika taksimetar i odstrani sa krova vozila, krovnu oznaku TAXI.

Član 29

Taksi vozilom se ne mogu prevoziti deca do šest godina starosti bez punoletnog pratioca.

Taksi vozilom se ne mogu prevoziti, bez pristanka taksi vozača, lica pod dejstvom alkohola ili droge, lica obolela od zarazne bolesti i kućni ljubimci.

Član 30

Taksi vozač ne sme ni na koji način, osim isticanjem krovne oznake da nudi usluge auto taksi prevoza, a u skladu sa članom 15. stav 4. ove odluke.

Taksi vozač je obavezan da za vreme taksi prevoza bude uredan.

Taksi vozač u toku rada ne sme biti odeven u kratke pantalone, šorts, majicu bez rukava i ne sme nositi obuću čijim korišćenjem ugrožava bezbednost saobraćaja.

Pravno lice i taksi vozač koji obavlja taksi prevoz sa Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu je obavezan da postupa u skladu sa odredbama Pravilnika o radu auto-taksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla“ Beogradu.

Pravilnik iz stava 4. ovog člana na predlog nadležne organizacione jedinice donosi gradonačelnik.

Član 31

Preduzetnici i druga pravna lica sa sedištem van teritorije grada Beograda mogu obavljati taksi prevoz putnika na teritoriji grada Beograda pod uslovima propisanim zakonom.

9. CENA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA

Član 32

Za uslugu taksi prevoza, putnik vrši plaćanje po utvrđenoj ceni u skladu sa zakonom.

Cena usluge taksi prevoza utvrđuje se posebnim aktom o ceni taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda, koju donosi gradonačelnik u skladu sa zakonom.

Cena prevoza obrazuje se:

– na osnovu iznosa koji utvrdi taksimetar kao merni instrument podešen u skladu sa cenom iz stava 1. ovog člana i

– na osnovu potvrde o fiksnoj ceni prevoza sa lokacije od posebnog interesa za grad Beograd – Aerodroma „Nikola Tesla“, utvrđenoj u skladu sa cenom iz stava 1. ovog člana.

Taksi vozač je dužan da naplati cenu u iznosu koji pokaže taksimetar, osim u slučaju iz stava 3. alineja 2. ovog člana, kada je dužan da naplati cenu taksi prevoza iz potvrde.

Član 33

U slučaju da nije u mogućnosti da završi započeti taksi prevoz na teritoriji grada Beograda, taksi vozaču pripada kao naknada iznos, koji u momentu prevoza pokaže taksimetar umanjen za cenu starta, uz obavezu obezbeđivanja drugog taksi vozila.

Član 34

O prijemu drugih putnika u toku taksi prevoza do odredišta odlučuje putnik koji je započeo korišćenje taksi prevoza uz saglasnost taksi vozača.

Ako putnik koji je primljen u toku taksi prevoza nastavlja korišćenje taksi prevoza posle odredišta putnika koji je započeo korišćenje ovog prevoza, nastavak vožnje se smatra započinjanjem taksi prevoza.

Ako više putnika započne vožnju po potvrdi o fiksnoj ceni taksi prevoza, dužni su da na istom odredištu svi završe vožnju, a u slučaju da neko od putnika nastavlja vožnju, nastavak vožnje se smatra započinjanje novog taksi prevoza i vozač taksi vozila je dužan da uključi taksimetar.

Ako putnik koji je započeo vožnju po potvrdi o fiksnoj ceni taksi prevoza, promeni trasu ili željenu destinaciju, taksi vozač u trenutku dolaska na bližu destinaciju, naplaćuje taksi vožnju sa potvrde, a nastavak vožnje se smatra započinjanjem novog taksi prevoza gde je taksi vozač dužan da uključi taksimetar na pripadajuću tarifu.

Član 35

Taksi vozač je obavezan da po izvršenoj usluzi izda račun na zahtev korisnika usluge u skladu sa zakonom.

U slučaju da taksi vozač ne uključi taksimetar na početku vožnje, odnosno ne preuzme od putnika potvrdu o fiksnoj ceni taksi prevoza, putnik nije u obavezi da plati cenu taksi prevoza.

10. NADZOR

Član 36

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za inspekcijski nadzor – Sektor za saobraćajni inspekcijski nadzor.

Komunalno-policijske poslove na održavanju reda u taksi prevozu uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa zakonom o komunalnoj policiji, vrši komunalna policija.

Član 37

Taksi vozač je dužan da saobraćajnom inspektoru ili komunalnom policajcu omogući neometano vršenje poslova, stavi na uvid sva potrebna dokumenta i da u roku, koji inspektor ili komunalni policajac odredi, dostavi potrebne podatke i postupi po nalogu inspektora ili komunalnog policajca.

Inspektor drumskog saobraćaja, pored ostalih zakonom utvrđenih ovlašćenja, može taksi vozaču privremeno oduzeti taksi dozvolu i potvrdu o pogodnosti i klasifikaciji vozila do otklanjanja utvrđene nepravilnosti koje su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Taksi vozač u slučaju iz stava 2. ovog člana, ne može obavljati taksi prevoz.

O privremenom oduzimanju taksi dozvole, inspektor iz stava 2. ovog člana izdaće potvrdu taksi vozaču.

11. KAZNENE ODREDBE

Član 38

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1. ako obavlja delatnost taksi prevoza suprotno članu 9. stav 3. i stav 4. odluke;

2. ako započne prevoz putnika sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za grad, a nije mu izdata identifikaciona vetrobranska nalepnica za „I luks“ klasu (član 7. odluke);

3. ako obavlja taksi prevoz putnika vozilom koje ne ispunjava uslove iz člana 10. odluke;

4. ako u taksi vozilu koji sadrži taksimetar iz člana 10. stav 1. tačka 7. nije tehnički ispravan, baždaren, plombiran ili postavljen tako da iznos koji otkucava nije vidljiv za putnika ili se njegovim uključivanjem svetlo na taksi oznaci ne gasi (član 10. stav 1. tačka 7. odluke);

5. ako u taksi vozilu nema važeći cenovnik ili je važeći cenovnik postavljen tako da njegov sadržaj nije vidljiv za putnike (član 10. stav 1. tačka 9. odluke);

6. ako se na taksi vozilu ne nalazi identifikaciona vetrobranska nalepnica, a u taksi vozilu identifikacioni karton (član 10. stav 1. tačka 10. odluke);

7. ako se na krovu taksi vozila ne nalazi krovna oznaka (član 10. stav 1. tačka 13. odluke);

8. ako postupi suprotno odredbama člana 12;

9. ako se na vozilu kojim obavlja taksi prevoz ne nalazi krovna oznaka u skladu sa članom 15. stav 5. ili postupi suprotno članu 15. stavu 6;

10. ako neovlašćeno ustupi ili na drugi način otuđi oznaku (član 15. stav 7. i stav 8. odluke);

11. ako sve izmene vezane za podatke koje sadrži taksi dozvola i druge isprave ne prijavi organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene (član 16. stav 1. alineja 1. odluke);

12. ako sve izmene vezane za podatke o motornom vozilu ne prijavi organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene (član 16. stav 1. alineja 2. odluke);

13. ako se na vozilu kojim obavlja taksi prevoz ne nalazi krovna oznaka TAXI i identifikaciona vetrobranska nalepnica, a u vozilu identifikacioni karton i cenovnik (član 16. stav 1. alineja 3. odluke);

14. ako sve izmene podataka koje se odnose na uslove za obavljanje taksi prevoza ne prijavi organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene (član 16. stav 1. alineja 4. odluke);

15. ako postupi suprotno odredbama iz člana 16. stav 1. alineja 5. odluke;

16. ako u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za brisanje iz registra koji se vodi kod Agencije za privredne registre organizacionoj jedinici ne vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti vozila, identifikacioni karton, identifikacionu vetrobransku nalepnicu i krovnu oznaku TAXI (član 16. stav 1. alineja 6. odluke);

17. ako u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva Agenciji za privredne registre o privremenom prestanku obavljanja taksi prevoza organizacionoj jedinici ne vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti vozila, identifikacioni karton i krovnu oznaku TAXI (član 16. stav 1. alineja 7. odluke);

18. ako u roku od osam dana po pravosnažnosti rešenja o brisanju iz registra donetom po sili zakona, organizacionoj jedinici ne vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti za taksi vozilo, identifikacioni karton, identifikacionu vetrobransku nalepnicu i krovnu oznaku TAXI (član 16. stav 1. alineja 8. odluke);

19. ako jednom godišnje ne izvrši ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „I“ klasu, u skladu sa odredbama odluke najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila (član 16. stav 1. alineja 9. odluke);

20. ako jednom u šest meseci ne izvrši ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „II“ klasu, u skladu sa odredbama odluke najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila (član 16. stav 1. alineja 10. odluke);

21. ako postupi suprotno članu 17. odluke;

22. ako postupi suprotno članu 18. stav 5. odluke;

23. ako zaposleni u pravnom licu postupi suprotno odredbama čl. 20. i 22. odluke;

24. ako zaposleni u pravnom licu ne uključi taksimetar po ulasku putnika u vozilo, odnosno ne preuzme potvrdu o fiksnoj ceni sa lokacije od posebnog interesa za grad – stajališta Aerodrom „Nikola Tesla“ (član 23. odluke);

25. ako zaposleni u pravnom licu ne obavlja taksi prevoz u skladu sa odredbom člana 24. odluke;

26. ako zaposleni u pravnom licu postupi suprotno članu 25. i članu 26. odluke;

27. ako zaposleni u pravnom licu postupi suprotno članu 27. odluke;

28. ako zaposleni u pravnom licu koristi taksi vozilo za lične potrebe, a nije uklonio taksimetar i odstranio krovnu oznaku TAXI (član 28. odluke);

29. ako zaposleni u pravnom licu obavlja taksi prevoz suprotno odredbi člana 29. odluke;

30. ako zaposleni u pravnom licu za vreme obavljanja taksi prevoza ne poštuje odredbe člana 30. odluke;

31. ako se ne pridržava Pravilnika o radu auto taksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, član 30. stav 4;

32. ako zaposleni u pravnom licu naknadu za obavljeni taksi prevoz naplati suprotno odredbi člana 32;

33. ako zaposleni u pravnom licu u slučaju nemogućnosti da završi započeti taksi prevoz postupi suprotno članu 33. odluke;

34. ako zaposleni u pravnom licu putniku ne izda račun o izvršenoj usluzi ili izda račun koji ne sadrži sve propisane podatke (član 35. stav 1. odluke) i

35. ako zaposleni u pravnom licu postupi suprotno članu 37. odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 23-35. ovog člana i taksi vozač – zaposleni u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 75.000 dinara.

Taksi vozač – zaposleni u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 75.000 dinara ukoliko se u vozilu kojim obavlja taksi delatnost identifikacioni karton ne nalazi na vidnom mestu (član 10. stav 1. tačka 10. odluke).

Član 39

Novčanom kaznom od 10.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj taksi preduzetnik:

1. ako obavlja taksi prevoz suprotno članu 8. stav 3. odluke;

2. ako započne prevoz putnika sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za Grad, a nije mu izdata identifikaciona vetrobranska nalepnica za „I luks“ klasu (član 7. odluke);

3. ako obavlja taksi prevoz putnika vozilom koje ne ispunjava uslove iz člana 10. ove odluke;

4. ako u taksi vozilu koji sadrži taksimetar iz člana 10. stav 1. tačka 7. nije tehnički ispravan, baždaren, plombiran ili postavljen tako da iznos koji otkucava nije vidljiv za putnika, ili se njegovim uključivanjem svetlo na taksi oznaci ne gasi (član 10. stav 1. tačka 7. odluke);

5. ako u taksi vozilu nema važeći cenovnik ili je važeći cenovnik postavljen tako da njegov sadržaj nije vidljiv za putnike (član 10. stav 1. tačka 9. odluke);

6. ako se na taksi vozilu ne nalazi identifikaciona vetrobranska nalepnica, a u taksi vozilu nema identifikacioni karton (član 10. stav 1. tačka 10. odluke);

7. ako se na krovu taksi vozila ne nalazi krovna oznaka iz člana 10. stav 1. tačka 13. ove odluke;

8. ako postupi suprotno odredbama člana 12;

9. ako se na vozilu kojim obavlja taksi prevoz ne nalazi krovna oznaka u skladu sa članom 15. stav 5. ili postupi suprotno članu 15. stavu 6;

10. ako neovlašćeno ustupi ili na drugi način otuđi oznaku (član 15. stav 7. i stav 8. odluke);

11. ako sve izmene vezane za podatke koje sadrži taksi dozvola i druge isprave ne prijavi organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene (član 16. stav 1. alineja 1. odluke);

12. ako sve izmene vezane za podatke o motornom vozilu ne prijavi organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene (član 16. stav 1. alineja 2. odluke);

13. ako se na vozilu kojim obavlja taksi prevoz ne nalazi krovna oznaka TAXI i identifikaciona vetrobranska nalepnica, a u vozilu identifikacioni karton i cenovnik (član 16. stav 1. alineja 3. odluke);

14. ako sve izmene podataka koje se odnose na uslove za obavljanje taksi prevoza ne prijavi organizacionoj jedinici u roku od petnaest dana od dana nastupanja izmene (član 16. stav 1. alineja 4. odluke);

15. ako postupi suprotno odredbama iz člana 16. stav 1. alineja 5. odluke

16. ako u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za brisanje iz registra koji se vodi kod Agencije za privredne registre organizacionoj jedinici ne vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti vozila, identifikacioni karton, identifikacionu vetrobransku nalepnicu i krovnu oznaku TAXI (član 16. stav 1. alineja 6. odluke);

17. ako u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva Agenciji za privredne registre o privremenom prestanku obavljanja taksi prevoza organizacionoj jedinici ne vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti vozila, identifikacioni karton i krovnu oznaku TAXI (član 16. stav 1. alineja 7. odluke);

18. ako u roku od osam dana po pravosnažnosti rešenja o brisanju iz registra donetom po sili zakona, organizacionoj jedinici ne vrati taksi dozvolu, potvrdu o pogodnosti za taksi vozilo, identifikacioni karton, identifikacionu vetrobransku nalepnicu i krovnu oznaku TAXI (član 16. stav 1. alineja 8. odluke);

19. ako jednom godišnje ne izvrši ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „I“ klasu, u skladu sa odredbama odluke najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila (član 16. stav 1. alineja 9. odluke);

20. ako jednom u šest meseci ne izvrši ispitivanje pogodnosti za vozilo klasifikovano u „II“ klasu, u skladu sa odredbama odluke najkasnije danom isteka važnosti potvrde o pogodnosti i klasifikaciji vozila (član 16. stav 1. alineja 10. odluke);

21. ako postupi suprotno članu 17. odluke;

22. ako postupi suprotno članu 18. stav 5. odluke;

23. ako postupi suprotno odredbama čl. 20. i 22. odluke;

24. ako ne uključi taksimetar po ulasku putnika u vozilo, odnosno ne preuzme potvrdu o fiksnoj ceni sa lokacije od posebnog interesa za grad – stajališta Aerodrom „Nikola Tesla“ (član 23. odluke);

25. ako ne obavlja taksi prevoz u skladu sa odredbom člana 24. odluke;

26. ako postupi suprotno članu 25. i članu 26. odluke;

27. ako postupi suprotno članu 27. odluke;

28. ako koristi taksi vozilo za lične potrebe, a nije uklonio taksimetar i odstranio krovnu oznaku TAXI (član 28. odluke);

29. ako obavlja taksi prevoz suprotno odredbi člana 29. odluke;

30. ako za vreme obavljanja taksi prevoza ne poštuje odredbe člana 30. odluke;

31. ako se ne pridržava Pravilnika o radu auto taksi prevoznika na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, član 30. stav 4;

32. ako naknadu za obavljeni taksi prevoz naplati suprotno odredbi člana 32;

33. ako u slučaju nemogućnosti da završi započeti taksi prevoz postupi suprotno članu 33. odluke;

34. ako putniku ne izda račun o izvršenoj usluzi ili izda račun koji ne sadrži sve propisane podatke (član 35. stav 1. odluke) i

35. ako postupi suprotno članu 37. odluke.

Član 40

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako za obavljanje taksi prevoza angažuje lice suprotno odredbi člana 9. stav 1. tačka 3. ove odluke.

Član 41

Novčanom kaznom od 5.000 do 75.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje u pravnom licu obavlja taksi prevoz, suprotno odredbi člana 9. stav 1. tačka 3. ove odluke.

12. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Pravilnike iz člana 11. stav 3. člana 12. stav 1. i člana 30. stav 4. ove odluke gradonačelnik će doneti u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 43

Gradonačelnik će doneti akt iz člana 15. stav 3. ove odluke u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 44

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o auto taksi prevozu („Službeni list grada Beograda“, broj 37/11).

Član 45

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.