Ugovor za prodaju opreme – trgovački

Servis računara online zakazivanje

TRGOVAČKI UGOVOR

 Zaključen u ___ dana _______ između ugovornih strana :

  1. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Principal“) koje zastupa ___
  2. „___“ d.o.o. sa sedištem u __, ul. __ br. __ mat.br.  __ PIB __ (u daljem tekstu „Trgovac“) koje zastupa ___

 

Član 1.

Principal prenosi Trgovcu za period trajanja ovog Ugovora pravo prodaje __ mašina/aparata prema Prilogu A (u daljem tekstu „ugovorni proizvodi“) za Srbiju ( u daljem tekstu „ugovornu oblast“).

Član 2.

Ukoliko Principal obustavi proizvodnju jednog dela ugovornog proizvoda u ugovornoj oblasti, obavestiće Trgovca o tome u najkraćem roku. Isključuju se prigovori vezani za nadoknadu štete od Principal-a na osnovu takve obustave proizvodnje.

Član 3.

Trgovac kupuje i prodaje u sopstveno ime i za sopstveni račun.

Na osnovu ovog Ugovora nijedan partner nije ovlašćen da trguje kao agent drugog partnera , da obavlja poslove u ime ili za račun drugog partnera, ili da na neki drugi način obavezuje drugog partnera.

Trgovac će sve investicije vezane za svoju prodajnu delatnost preduzimati na sopstveni rizik.

Član 4.

Za porudžbine, koje Trgovac plasira Principal-u (osim za proizvode __), Principal odobrava Trgovcu rabat u visini od __% na cene prema cenovniku koji važi u trenutku prispeća porudžbine.

Cena se podrazumeva fco granica Srbije prema INCOTERMS 1990 a prema instrukcijama Trgovca, uključujući adekvatno pakovanje.

Principal će izmene cena dostaviti najkasnije __ dana pre stupanja istih na snagu.

Principal može u izuzetno-obrazloženim slučajevima izmeniti gore navedenu stopu rabata. Ova izmena važi po prispeću pismenog saopštenja Trgovcu.

Trgovac će vršiti plaćanje u roku od __ dana od datuma fakture neto ili u roku od __ dana minus _% skonto.

Član 5.

Ukoliko kupac izričito zahteva, Trgovac ima pravo da za Principala posreduje u prodajnim poslovima vezanim za ugovorne proizvode koji se isporučuju u ugovornoj oblasti.

Trgovac nije ovlašćen da daje obećanja u ime Principal-a niti da zaključuje ugovore ili da izlazi u susret kod plaćanja.

Principal nije obavezan da zaključi poslove u kojima Trgovac hoće da posreduje.

Principal može da vrši i direktne isporuke ugovornih proizvoda u ugovornoj oblasti za koje Trgovac nije posredovao.

Za sve porudžbine (izuzev za proizvode __), koje se direktno plasiraju Principal-u konkretnim posredovanjem Trgovca, Principal odobrava proviziju u visini od __% na cena prema cenovniku koje važe u trenutku prispeća porudžbine, minus razlika u ceni između cene iz važećeg cenovnika i fakturisane cene, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Ukoliko Trgovac dobije proviziju za posredničke direktne poslove prema stavu 3. ovog člana Trgovac će besplatno izvršiti montažu, puštanje u rad, testiranje, preuzimanje i predavanje ugovornog proizvoda, koji je Principal isporučio u ugovornu oblast, kao i instruktažu kupca u pravilno rukovanje ovim ugovornim proizvodom i vršiti garantne usluge u garantnom roku, pri čemu će Principal besplatno isporučiti original delove za garantne usluge u garanciji.

Provizija se odobrava po kompletnom plaćanju odgovarajuće fakture.

Ukoliko Principal zaključi sa kupcem ugovore o doradi (OEM- ugovore) u ugovornoj oblasti, Principal ima pravo da takvim kupcima u ugovornoj oblasti isporučuje ugovorne proizvode ili delove.

Ukoliko je Trgovac posredovao kod ugovora o doradi ili je pomogao Principal-u pri zakIjučivanju ugovora o doradi, Trgovac će uz predhodni pismeni dogovor između partnera dobiti određenu nadoknadu za svoje usluge. U protivnom se isključuje zahtev Trgovca za proviziju.

Član 6.

Trgovac se obavezuje da će, kad se radi o ugovornom predmetu u ugovornoj oblasti, na svaki način štititi interese Principal-a i da će obavestiti Principal o situaciji po pitanju konkurencije vezano za ugovorni proizvod.

Trgovac će svim odgovarajućim sredstvima vršiti propagandu vezanu za ugovorni proizvod u ugovornoj oblasti, kao i učestvovati na sajmovima i kongresima.

Trgovac se obavezuje da ugovorne proizvode poručuje jedino kod Principala.

Trgovac se obavezuje da shodno zajednički postavljenim zadacima o svom trošku obezbedi na lageru zalihe ugovornih proizvoda i izložbenih aparata za kupca.

Ukoliko je potrebno, Trgovac će obezbediti uputstvo za rukovanje i informativni materijal shodno zakonima i propisima Srbije a na jeziku korisnika, odnosno dopuniti uputstvo za rukovanje, koje Principal ostavlja. Trgovac će odmah dostaviti Principalu primerak njegovog novog uputstva za rukovanje i informativnog materijala. Trgovac snosi troškove za ova uputstva za rukovanje i informacioni materijal.

Trgovac će osloboditi Principala od svih eventualnih prigovora do kojih bi moglo doći zbog izmene i dopune koje Principal nije odobrio.

Za korišćenje kupoprodajne dokumentacije i memoranduma sa imenom firme ili robnog znaka Principala potrebna je predhodna pismena saglasnost Principala.

Trgovac će prodavati ugovorni proizvod samo u obliku u kom je od Principala dobio, ukoliko Principal nije predhodno dao pismenu saglasnost za izmenu.

Trgovac će redovno posećivati kupce i preduzimati sve da bi prodao ugovorne proizvode.

Pri poseti kupcima u ugovornoj oblasti Trgovac ce Principalu pružiti u svakom momentu pomoć.

Trgovac će na zahtev dostaviti Principal-u pismenu prognozu o kupovinama za svaki pojedinačni ugovorni proizvod.

Za svaki ugovorni proizvod, koji Trgovac isporuči na ugovorno područje, izuzimajući rezervne delove, Trgovac će voditi registar sa trajanjem od __ godina od odpreme ugovornog proizvoda, upisivače u registar ime i adresu kupca, datum odpreme, odredišno mesto i serijski broj proizvoda. Ukoliko Principal radi praćenja proizvoda ili povratne akcije želi da ima uvid u ovaj registar, Trgovac će isti odmah pokazati Principalu.

Trgovac će osim toga internetom ili faksom obavestiti Principal, ukoliko je potrebno njegovo praćenje proizvoda ili povratna akcija.

Član 7.

Trgovac se obavezuje da obezbedi i vrši servisiranje u ugovornim oblastima prema specifikacijama Principala. Trgovac će vršiti servisiranje u sopstvenoj radionici a i direktno kod kupca, šaljući svoje servisere.

Trgovac preuzima servisiranje za ugovorne proizvode isporučene u ugovorno područje bez obzira da li su isporučeni od Trgovca ili ne.

Servisna dokumentacija i ostala tehnička dokumentacija Principal-a ostaje vlasništvo Principal-a i po završetku ovog Ugovora mora se odmah vratiti Principal-u.

Trgovac nije ovlašćen da vrši servisiranje preko trećih lica u ugovornoj oblasti.

Svi ostali odnosi iz oblasti servisiranja su regulisani postojećim Ugovorom o servisiranju između partnera. U momentu zaključivanja ovog Ugovora na snazi je Ugovor o servisiranju zaključen __ godine.

Član 8.

U toku trajanja ovog Ugovora Trgovac, njegova ćerka-firma ili njegovo poslovodno rukovodstvo, kao i rukovodna lica ne smeju proizvoditi ili prodavati proizvode koji su konkurencija ugovornim proizvodima, niti pak na bilo koji način pomagati treće firme pri proizvodnji i prodaji konkurentnih proizvoda, pa čak i ako je Principal dao predhodno svoju pismenu saglasnost.

Trgovac se obavezuje da izvan ugovorne oblasti neće vršiti nikakvu akviziciju za ugovorni proizvod niti osnivati filijale ili organizovati lager robe i vršiti isporuke.

Principal je obavezan da kao pomoć Trgovcu radi prodaje obezbedi prodajnu obuku po izboru Principal-a u __ ili nekom mestu u ugovornoj oblasti ili u blizini ugovorne oblasti. Trgovac je obavezan da prisustvuje obuci koju Principal navede kao neophodnu. Trgovac snosi putne troškove, kao i sve troškove smeštaja i boravka koji nastanu tokom obuke.

Član 9.

Trgovac je obavezan da u ime Principala pribavi ateste potrebne za prodaju ugovornih proizvoda u ugovornoj oblasti.

Principal će pružiti pomoć pri pribavljanu ovih atesta za ugovorne proizvode.

Član 10.

Trgovac i Principal se obavezuju da će poslovne tajne i tehničke informacije drugog partnera tretirati kao poverljive i čuvati ih da u toku Ugovora kao i po prestanku Ugovora iste ne budu dostupne trećim licima.

Član 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu odmah po potpisivanju od strane oba partnera i ima važnost do __ godine i automatski se produžava za narednu godinu, ukoliko nije otkazan od jednog od partnera i to sa rokom otkaza od __ meseci pre kraja poslovne godine.

Član 12.

Kod prestanka  Ugovora Trgovac mora da ponudi Principalu da kupi ugovorne proizvode, koji se nalaze kod njega ili koje je već naručio, navodeći broj porudžbine i/ili broj fakture po neto ceni, koju je Trgovac svojevremeno platio dodajući troškove transporta i osiguranja.

Principal može ovu ponudu u potpunosti ili delimično da prihvati ili odbije. Eventualni administrativni troškovi idu na teret Trgovca.

Član 13.

Svi probni aparati, crteži, cenovnici, reklamni materijal, servisna dokumentacija, kao i sva druga dokumentacija vezana za prodaju ili servisiranje ugovornog proizvoda, koje je Trgovac dobio od Principala, biće vraćena Principalu odmah po završetku Ugovora. Izričito je isključeno pravo zadržavanja ovih predmeta.

Trgovac se obavezuje da se po isteku ovog Ugovora ni na koji način neće pozivati na robni znak Principala ili njegov proizvod, osim ako se radi o ugovornim proizvodima, koji se još nalaze u posedu Trgovca.

Član 14.

Isključuju se svi prigovori za nadoknadu štete na osnovu okončanja ugovornih odnosa osim ako jedan od partnera nije ispunio svoje ugovorne obaveze.

Član 15.

Sastavni deo ovog Ugovora čine sledeći prilozi:

  • Prilog A – ugovorni proizvodi
  • Prilog B – uslovi poslovanja Principal-a u sadašnjem važećem izdanju

U slučaju protivurečnosti prednost imaju odredbe iz ovog Ugovora u odnosu na priloge.

Član 16.

Izmene i dopune ovog Ugovora i njegovih priloga moraju biti u pismenoj formi.

Član 17.

Bez predhodne pismene saglasnosti Principal-a Trgovac ne može da prenese na treća lica ovaj Ugovor ili pojedinačna prava i obaveze iz ovog Ugovora.

Član 18.

Trgovac snosi sve pravne troškove i troškove prevoda nastale u ugovornoj oblasti vezano za odobrenje, legalizaciju i ostale pravne potvrde neophodne za registraciju ovog Ugovora.

Član 19.

Ukoliko jedna ili više odredbi iz ovog Ugovora ili njegovih priloga izgubi važnost  to ne utiče na važnost svih ostalih odredbi. Ugovorni partneri su obavezni da vrše svrsishodnu dopunu ovog Ugovora, uzimajući u obzir ekonomske aspekte ovog Ugovora i njegovih priloga.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da će se u slučaju spora primenjivati pravo __ a spor će rešavati __ čije odluke su konačne.

                              Principal                                                                              Trgovac

           _____________________                              _____________________

 

Servis računara online zakazivanje