Ugovor o donaciji

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O DONACIJI

Potpisan u ___ dana ___.___ godine između:

  1. DONATOR : “ ____” d.o.o. iz __ PIB ___ mat.broj ___ koga zastupa direktor _______,
  2. PRIMAOC: “ ____” d.o.o. iz __ PIB ___ mat.broj ___ koga zastupa direktor _______,

 

Član 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobne odnose koji proističu iz odnosa donatorstva i povodom koga preuzimaju određena prava i obaveze.

Član 2.

Donator se ovim Ugovorom obavezuje da Primaocu izvrši bespovratnu donaciju u iznosu od ___ (i slovima ___) dinara naime pomoći ___________.

Donator će izvršiti obavezu isplate sredstava donacije na račun Primaoca prema sledećoj dinamici:

  • do ____ godine iznos od ___ dinara,
  • do ____ godine iznos od ___ dinara,
  • do ____ godine iznos od ___ dinara.

Član 3.

Primaoc se obavezuje da sredstva koja uplati Donator upotrebi isključivo za svrhu za koje je Donator namenio donaciju i obavezuje se da sredstva donacije neće upotrebiti u druge svrhe.

Ukoliko se sredstva donacije ne upotrebe za svrhu donacije Primaoc se potpisom ovog Ugovora obavezuje da sredstva donacije vrati Donatoru u roku od 3 dana od dana njegovog zahteva za povraćaj.

Član 4.

U slučaju spora ugovorne strane će isti pokušati da reše sporazumom a ukoliko sporazum nije moguć, spor će rešavati nadležni sud.

DONATOR PRIMAOC

_____________________ _____________________

 

Servis računara online zakazivanje