Sredstva članarine i donacije koja prima udruženje građana i obaveza plaćanja PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„• Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Shodno navedenoj zakonskoj odredbi, novčana sredstva koja udruženje građana prima po osnovu članarina i donacija nisu predmet oporezivanja PDV, pod uslovom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji ovo udruženje vrši na teritoriji Republike Srbije.

• Odredbom člana 8. stav 1. Zakona propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga, kao i lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. st. 4. i 5. Zakona).

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, ukoliko udruženje građana u okviru obavljanja delatnosti vrši promet dobara i usluga, dužno je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave (10 dana po isteku poreskog perioda), ako je u prethodnih 12 meseci ostvarilo ukupan promet dobara i usluga veći od 4.000.000 dinara.

• Nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje činjenice od značaja za oporezivanje (npr. da li novčana sredstva nazvana članarinom predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga i dr.) u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00402/2011-04 od 09.06.2011. godine