Punomoćje – više modela

Vidi : PUNOMOĆJE – šire objašnjenje Sadržaj: Punomoćje – sudsko Punomoćje za prodaju nepokretnosti Opšte-generalno punomoćje Punomoćje – poslovno   P  U N O M O Ć J E Ovim ovlašćujem __________________, advokata iz __________ da može da me zastupa pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, organima vlasti, ustanovama i organizacijama u svojstvu zastupnika […]

Ugovor o donaciji

UGOVOR O DONACIJI Potpisan u ___ dana ___.___ godine između: DONATOR : “ ____” d.o.o. iz __ PIB ___ mat.broj ___ koga zastupa direktor _______, PRIMAOC: “ ____” d.o.o. iz __ PIB ___ mat.broj ___ koga zastupa direktor _______,   Član 1. Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobne odnose koji proističu iz odnosa donatorstva i […]

Ovlašćenje za korišćenje motornog vozila – prodaja

OVLAŠĆENJE Ovlašćujem ___, iz __, ul. ___. __ l.k. br. __ izdata od MUP __ JMBG __  : Da može upravljati mojim motornim vozilom, Izvršiti tehnički pregled i registrovati ga, Prijaviti i odjaviti ga, Izvršiti prenos vlasništva na svoje ime, Zaključiti ugovor o obaveznom osiguranju, Prodati ga i izvršiti prenos vlasništva na ime kupca, Naplatiti osiguranje […]

Ugovor o ustupanju motornog vozila na korišćenje

UGOVOR O USTUPANJU MOTORNOG VOZILA NA KORIŠĆENjE Zaključen u ____. godine između: „_“ iz __, ul. _ br. _ JMBG __ (u daljem tekstu “Vlasnik”) “_” d.o.o. iz __ul. _ br. _ PIB __ mat.broj _ koje zastupa direktor (u daljem tekstu “Korisnik”)   Član 1. Vlasnik daje Korisniku na korišćenje svoje vozilo marke __ […]

Zastupanje (punomoćje)

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 84-98 Pročitaj : Modeli punomoćja Sadržaj : šire objašnjenje punomoćstva model generalnog punomoćja Pravni poslovi kao i ugovori mogu da se obavljaju odnosno zaključuju i preko drugog lica koje ima status zastupnika. Ako taj pravni posao zaključi zastupnik on obavezuje punomoćnika ako je  pravni posao zaključen u okviru […]

Ugovor o kupoprodaji automobila

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA Zaključen dana __ u ____ između: Prodavac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __ Kupac : ________ iz __ ul. __ br. __ lk. br. __ JMB __ Član 1. Prodavac prodaje Kupcu putničko (teretno) motorno vozilo sa sledećim oznakama i karakteristikama : Marka […]