PDV se ne obračunava i ne plaća na novčana sredstva koja obveznik primi bez obaveze protivčinidbe (donacija)

Servis računara online zakazivanje

PDV se ne obračunava i ne plaća na novčana sredstva koja obveznik primi bez obaveze protivčinidbe (donacija)

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Saglasno odredbi člana 4. stav 1. Zakona, promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, kada gradska uprava dodeljuje novčana sredstva na ime sufinansiranja projekta koji realizuje obveznik PDV, pri čemu obveznik PDV nema obavezu da po osnovu primanja tih novčanih sredstava zauzvrat izvrši promet dobara ili usluga gradu ili nekom drugom licu, u tom slučaju ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, s obzirom da primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca da izvrši protivčinidbu u vidu prometa dobara ili usluga nije predmet oporezivanja PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-755/2011-04 od 12.12.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje