Mogućnost poreskog oslobođenja za uvoz medicinskog aparata po ugovoru o donaciji

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Mogućnost poreskog oslobođenja za uvoz medicinskog aparata po ugovoru o donaciji

Iz dostavljene dokumentacije ne može se zaključiti da li je u konkretnom slučaju reč o uvozu dobara ili o prometu dobara u Republici. Ako je reč o uvozu dobra – medicinskog aparata spirometra na osnovu ugovora o donaciji, PDV se ne plaća, pod uslovom da se uvoz predmetnog dobra vrši za račun Doma zdravlja, što znači da je Dom zdravlja u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje dobara u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa carinskim propisima, naveden kao vlasnik dobara koja se uvoze, kao i pod uslovom da se uvoz u svemu vrši prema odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći („Sl. list SRJ“, br. 53/2001, 61/2001 – ispr. i 36/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon). Utvrđivanje da li se uvoz vrši u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći sprovodi nadležni carinski organ.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Prema odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike.

Saglasno odredbi člana 26. tačka 1a) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć.

Odredbom člana 1. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći propisano je, da državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije mogu primati donacije i humanitarnu pomoć.

Odredbom člana 2. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći propisano je, da donacija i humanitarna pomoć može biti u robi, osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, putničkih automobila, uslugama, novcu, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00066/2014-04 od 27.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje