Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države

 

„Povodom pitanja u vezi obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za državljanina Kraljevine Belgije koji je zaposlen u Republici Češkoj i koji je istovremeno zaključio ugovor o pravima i obavezama direktora sa privrednim društvom u Republici Srbiji, dajemo sledeće mišljenje:

Prema propisima o radu, međusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos uređuju se ugovorom. Lice, koje obavlja poslove direktora na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, bez zasnivanja radnog odnosa, ima pravo na naknadu za rad koja ima karakter zarade i druga prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom.

S obzirom da u svom dopisu navodite da navedeno lice ne bi primalo zaradu u Republici Srbiji, napominjemo da ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza direktora i poslodavca mora da sadrži i naknadu za rad koja ima karakter zarade. Direktor može da se sporazume sa poslodavcem da se odriče ugovorene naknade za rad, ali je poslodavac nezavisno od toga obavezan da uplati sve doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zaradu koja je ugovorena.

U vezi pitanja koja se odnose na materiju iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, ukazujemo na sledeće:

Prema članu 11. tačka 3) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013), izabrana i postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno naknadu zarade, jesu osiguranici zaposleni. Lice, koje obavlja posao direktora bez zasnivanja radnog odnosa pod napred navedenim uslovima, stiče svojstvo osiguranika zaposlenog, u smislu navedene odredbe člana 11. tačka 3) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Činjenica, koju ističete u svom dopisu, da navedeno lice ima status osiguranika zaposlenog u Republici Češkoj, nije od pravnog značaja u konkretnoj situaciji, jer važi pozitivna pretpostavka da niko ne može biti istovremeno zaposlen na dva mesta, pa je u konkretnom slučaju nesporna obaveza poslodavca da za to lice plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji.

Takođe napominjemo, da je odredbom člana 16. stav 1. Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 7/2002), a kojom je regulisano sabiranje penzijskog staža utvrđeno da, ukoliko je prema pravnim propisima jedne države ugovornice, sticanje, očuvanje ili ponovno priznavanje prava na davanje uslovljeno navršenjem penzijskog staža, nosilac te države ugovornice uzima u obzir, ako je potrebno, i penzijski staž navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice kao da je navršen prema njegovim pravnim propisima, pod uslovom da se periodi ne poklapaju.

Prema tome, kao što smo napred naveli, nesporna je obaveza poslodavca da za navedeno lice, koje je u Republici Češkoj obavezno osigurano po osnovu zaposlenja, s obzirom da i u Republici Srbiji ima status osiguranika zaposlenog kao lice koje je zaključilo ugovor o pravima i obavezama direktora, plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn) je propisano, da je osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa. Odredbom člana 51. st. 1. i 2. ovog zakona propisano je, da je poslodavac obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove. Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja. Prema odredbi člana 64. navedenog zakona obveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni plaćanja doprinosa. Odredbom člana 44. stav 2. tačka 1) ovog zakona utvrđeno je da, kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 13% iz osnovice na teret zaposlenog (odnosno iz zarade zaposlenog) i 11% na osnovicu na teret poslodavca (navedeni iznos doprinosa ne spada u zaradu zaposlenog, t.j. poslodavac ga uplaćuje iz sopstvenih sredstava), odnosno 24% zbirno. Prema tome, u konkretnom slučaju, za navedena zaposlena lica plaćaće se doprinosi zbirno po stopi od 24%.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00020/2014-07 od 23.06.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje