Vraćanje na rad direktora posle prestanka funkcije

Servis računara online zakazivanje

Vraćanje na rad direktora posle prestanka funkcije

„Odredbe Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) primenjuju se i na zaposlene u ustanovama socijalne zaštite.

Članom 48. Zakona predviđeno je da direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa i to na osnovu ugovora o uređivanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti koji direktor zaključuje sa upravnim odborom.

Članom 79. stav 1. tačka 4) Zakona predviđeno je pravo zaposlenog na mirovanje radnog odnosa u slučaju odsustva sa rada zbog izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane da radi kod poslodavca.

Prema tome, ako je lice koje je imenovano za direktora ustanove socijalne zaštite pre imenovanja bilo u radnom odnosu kod drugog poslodavca kod koga mu miruje radni odnos, ima pravo da se nakon razrešenja sa funkcije direktora vrati na rad kod tog poslodavca.

Ako je direktor ustanove socijalne zaštite zasnovao radni odnos na neodređeno vreme u ustanovi socijalne zaštite u kojoj obavlja funkciju direktora, ima pravo da po razrešenju sa te funkcije bude premešten na druge odgovarajuće poslove, ako takvih poslova ima. Ako ne postoji mogućnost premeštaja na druge poslove, primenjuju se odredbe Zakona o višku zaposlenih.

Ako je direktor ustanove socijalne zaštite zasnovao radni odnos na određeno vreme, istekom roka mu prestaje radni odnos.

Zakonom nije predviđeno pravo imenovanih lica na zaradu u trajanju od šest meseci nakon prestanka funkcije.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00361/2008-02 od 12.05.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje