Solidarna pomoć i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Servis računara online zakazivanje

Solidarna pomoć i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

„Ministarstvo finansija je u mišljenju br. 413-00-3646/2010-04 od 22.12.2010. godine, postupajući po zahtevu broj 103/2010 od 20.12.2010. godine, u vezi sa poreskim tretmanom solidarne pomoći koju poslodavac isplaćuje zaposlenima, navelo da „ne plaća se porez na dohodak građana na zarade na primanja zaposlenih po osnovu solidarne pomoći, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 18. stav 1. tačka 5) Zakona i čl. 10. i 11. Pravilnika. Međutim, u slučaju kada poslodavac vrši davanje zaposlenom koje svojim opštim aktom karakteriše solidarnom pomoći, a koje po svojoj suštini ne odgovara pojmu solidarne pomoći saglasno Zakonu i Pravilniku, odnosno za koje (davanje) nisu ispunjeni uslovi navedeni u Zakonu i Pravilniku, takvo primanje zaposlenog ima karakter zarade i predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana na zaradu.“

U mišljenju br. 413-00-3646/2010-04 od 5. januara 2011. godine, postupajući po zahtevu broj 103/2010 od 27.12.2010. godine, kojim je traženo mišljenje po pitanju obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju kada poslodavac zaposlenima isplaćuje solidarnu pomoć, Ministarstvo finansija je navelo da „kako je odredbom člana 13. stav 1. Zakona propisano da je osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa, kao i da se prema Zakonu o radu (član 105. stav 3. tog zakona) pod zaradom smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim, pored ostalog, solidarne pomoći kao drugog primanja iz člana 120. tačka 1) tog zakona, smatramo da u slučaju kada poslodavac vrši predmetno davanje zaposlenom koje po svojoj suštini odgovara pojmu solidarne pomoći saglasno propisima koji uređuju radne odnose, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na primanje po osnovu solidarne pomoći. Međutim, ukoliko poslodavac vrši davanje zaposlenom, koje po svojoj suštini ne odgovara pojmu solidarne pomoći saglasno propisima koji uređuju radne odnose, smatramo da takvo primanje zaposlenog ima karakter zarade i podleže plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu.“

Shodno navedenim mišljenjima ovog ministarstva, a imajući u vidu i mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 401-00-1307/2010-02 od 24. decembra 2010. godine (na osnovu zahteva za dobijanje mišljenja o primeni propisa u oblasti radnih odnosa, „u smislu Zakona o radu solidarna pomoć nema karakter zarade.“), obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na primanje koje se u predmetnom slučaju nominuje kao solidarna pomoć, opredeljena je činjenicom da li predmetno davanje poslodavca zaposlenima, po svojoj suštini zaista odgovara pojmu solidarne pomoći i ispunjava sve uslove da bi bilo solidarna pomoć, saglasno odredbama člana 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn.) i čl. 10. i 11. Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 31/2001 i 5/2005) i propisima koji uređuju rad (opšti propisi o radu; opšti akti poslodavca – kolektivni ugovor; ugovor o radu).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 023-02-55/2012-04 od 21.03.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje