Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

„Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda na koje se plaća porez na dohodak građana prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon).

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji se uračunavaju u osnovicu godišnjeg poreza, prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu oporezivanju i godišnjim porezom na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.

* * *

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito nagrade, novčane pomoći i druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

Porez na druge prihode obračunava se i plaća po stopi od 20% koja se primenjuje na oporezivi prihod koji čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno članu 85. stav 3. i članu 86. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 87. stav 1. Zakona propisano je da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike i to:

  1. rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  2. nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. člana 87. Zakona smatra se godišnji zbir:

  1. zarada iz čl. 13. do 14b Zakona;
  2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona;
  3. oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;
  4. oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. Zakona;
  5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;
  6. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;
  7. oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;
  8. prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) ovog člana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-82/2013-04 od 18.08.2014. godine