Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete-Vojvodina

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici
u kojoj se rodi treće dete

Sl.list AP Vojovodine br. 10/2013

I Uvodne odredbe

Član 1

Ovim Pravilnikom određuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete, utvrđeni Odlukom Vlade AP Vojvodine, o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete (u daljem tekstu: Odluka).

II Uslovi i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete

Član 2

Novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete ostvaruje majka koja na dan 01.01.2013. godine i kasnije rodi treće dete pod uslovom da u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo na novčanu pomoć iz stava 1. ovog člana ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Novčanu pomoć pod istim uslovima kao i majka može da ostvari i otac trećeg deteta, s tim što se redosled rođenja trećeg deteta za koje otac podnosi zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete utvrđuje prema majci.

Član 3

Pravo na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete ostvaruju majka, odnosno otac koji neposredno brinu o detetu za koje podnose zahtev.

Član 4

Pravo na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke, odnosno oca i sledećih dokaza:

1) dokaza o prebivalištu u opštini-gradu na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (fotokopije lične karte majke, odnosno oca izdate najmanje godinu dana pre rođenja trećeg deteta);

2) izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, izdatog u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“, broj: 20/09);

3) uverenja nadležnog organa starateljstva da majka, odnosno otac neposredno brinu o detetu za koje podnose zahtev, da njena, odnosno njegova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da majka, odnosno otac nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na njenu, odnosno njegovu decu prethodnog reda rođenja;

4) fotokopije validne dokumentacije o otvorenom tekućem računu.

Član 5

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete podnosi se najkasnije do navršene prve godine života trećeg deteta, opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva.

Član 6

Opštinska, odnosno gradska uprava, obaveštava podnosioca zahteva da je radi isplate novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete neophodno da u zahtevu upiše broj svog tekućeg računa otvorenog kod finansijske organizacije.

Član 7

Novčana pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate, i to u iznosu od po 12.000,00 dinara za svaki mesec počevši za svu novorođenu decu od dana 01.01.2013. godine na tekući račun podnosioca zahteva.

Član 8

Nominalni iznos novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete utvrđuje se Rešenjem Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine nakon usvajanja Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za svaku kalendarsku godinu, odnosno nakon utvrđenog iznosa sredstava za realizaciju navedene mere.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu AP Vojvodine“, a primenjuje se od 01.01.2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje