Odluku o isplati solidarne pomoći iznad neoporezivog iznosa

Vidi neoporeziv iznos solidarne pomoći

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006 i 65/2006) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi

Odluku o isplati solidarne pomoći iznad neoporezivog iznosa

 Član 1.

Odobrava se isplata solidarne pomoći zaposlenom ___ zbog ___ zaposlenog/člana porodičnog domaćinstva __.

Alternativa : Odobrava se isplata solidarne pomoći zaposlenom ___ zbog smrti člana domaćinstva __.

Solidarna pomoć iznosi ___ dinara u neto iznosu.

Član 2.

Obračun poreza po ovoj odluci izvršiće računovodstvo.

Član 3.

Odluku dostaviti zaposlenom, računovodstvu i arhivi.

Direktor privrednog društva/preduzetnik

 _______________________