Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Servis računara online zakazivanje

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Sl. list SRJ br. 53/2001, 61/2001, 36/2002, Sl. glasnik RS br. 101/2005

Član 1

Državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije (u daljem tekstu: primalac donacije i pomoći) mogu primati donacije i humanitarnu pomoć.

Primalac donacije i pomoći ne može biti politička stranka.

Član 2

Donacije i humanitarna pomoć, u smislu ovog zakona, mogu biti u robi osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila, uslugama, novcu, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima.

Član 3

Uvoz robe i usluga po osnovu donacije i humanitarne pomoći, kao i uvoz robe i usluga koji se kupuju iz sredstava dobijenih od donacije i humanitarne pomoći i iz sredstava ostvarenih realizacijom hartija od vrednosti i po osnovu korišćenja ustupljenih prava, je slobodan.

Član 4

Roba u smislu ovog zakona se može uvoziti ako ispunjava uslove propisane za stavljanje u promet, odnosno za upotrebu na domaćem tržištu, a usluge u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Roba za koju je obavezna zdravstvena, veterinarska, ekološka ili fitopatološka kontrola ili kontrola kvaliteta može se uvoziti ako ispunjava propisane uslove.

Roba se ne može uvoziti ako su njen promet i upotreba zabranjeni u zemlji iz koje se uvozi ili u zemlji u kojoj je proizvedena.

Roba u smislu ovog zakona se ne može uvoziti ukoliko je odlukom Savezne vlade zabranjen uvoz te robe radi sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi i životne sredine.

Član 5

Primalac donacije i pomoći oslobođen je plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći u smislu ovog zakona.

Nije dozvoljeno lažno prikazivanje činjenica radi ostvarivanja povlastice iz stava 1. ovog člana.

Član 6

Radi korišćenja povlastice iz člana 5. ovog zakona primalac donacije i humanitarne pomoći, uz zahtev za oslobođenje, podnosi carinarnici:

1) izjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomoći iz koje se vidi da se roba šalje besplatno, odnosno drugi dokaz da se roba plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i pomoći ili iz sredstava ostvarenih realizacijom hartija od vrednosti i po osnovu korišćenja ustupljenih prava;

2) izjavu da će roba biti upotrebljena u humanitarne, naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe, unapređenje uslova života stanovništva i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine i sl;

3) izvod iz registra, ili drugi dokaz da se bavi delatnošću iz tačke 2. ovog stava.

Izvod iz registra, ili dokaz iz stava 1. ove tačke ne podnose državni organi i organi jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu podnetog zahteva carinarnica donosi rešenje.

Član 7

Primalac donacije i pomoći ne može bez prethodnog plaćanja carine robu oslobođenu od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći u smislu ovog zakona, prodati ili upotrebiti u druge svrhe osim u svrhe za koje je donacija, odnosno pomoć data, u roku od tri godine od dana uvoza.

Ako utvrdi da je roba iz stava 1. ovog člana otuđena, predata na upotrebu ili upotrebljena u druge svrhe a ne u svrhe zbog kojih je oslobođena od plaćanja carine drugih uvoznih dažbina i taksi, carinarnica će odmah, a najdocnije u roku od dve godine od dana kad je za tu robu prestalo ograničenje, doneti rešenje o naplati carine, drugih uvoznih dažbina i taksi.

Savezna uprava carina vodi evidenciju o robi koja je predmet donacije i humanitarne pomoći u smislu ovog zakona.

Član 8

Devize primljene po osnovu donacije i humanitarne pomoći, u smislu ovog zakona, primalac donacije i pomoći drži na svom deviznom računu kod ovlašćene banke i koristi za plaćanje uvoza u skladu sa ugovorom o donaciji, odnosno ugovorom o pružanju humanitarne pomoći.

Preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je robu prodao, odnosno koji je uslugu izvršio dužan je da preko ovlašćene banke proda Narodnoj banci Jugoslavije devize ostvarene prodajom robe i pružanjem usluga u zemlji stranim humanitarnim organizacijama i donatorima iz inostranstva.

Obaveza iz stava 2. ovog člana odnosi se i na preduzeće ili drugo pravno lice koje u ime i za račun, odnosno za račun strane humanitarne organizacije ili donatora iz inostranstva posreduje u kupoprodaji robe, odnosno pružanju usluga.

Ovlašćena banka dužna je da devizna sredstva izdvojena u smislu st. 2. i 3. ovog člana položi na poseban devizni račun.

Ovlašćena banka dužna je da devize položene na račun iz stava 4. ovog člana narednog dana proda Narodnoj banci Jugoslavije.

Narodna banka Jugoslavije dužna je da najdocnije u roku od dva radna dana od prijema izveštaja da su devize uplaćene na devizni račun Narodne banke Jugoslavije, odnosno od dana prijema efektivnog stranog novca, doznači ovlašćenoj banci dinarsku protivvrednost.

Dinarsku protivvrednost deviza primljenu od Narodne banke Jugoslavije, ovlašćena banka je dužna da narednog dana od dana uplate doznači preduzeću, drugom pravnom licu i preduzetniku.

Član 9

Na uvoz robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći ne plaća se akciza i porez na promet u skladu sa odredbama saveznog zakona kojim se uređuju osnovi poreskog sistema

KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Član 10

Novčanom kaznom od 90.000 do 450.000 dinara kazniće se za privredni prestup domaće ili strano pravno lice:

1) ako zaključi ugovor o uvozu robe koja je predmet donacije odnosno humanitarne pomoći i koja ne ispunjava uslove za stavljanje u promet, odnosno za upotrebu na domaćem tržištu, odnosno ako zaključi ugovor o uvozu usluga koje su predmet donacije odnosno humanitarne pomoći i koji nije u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim konvencijama, kao i ugovor o uvozu robe čiji su promet i upotreba zabranjeni u zemlji iz koje se uvozi ili zemlje u kojoj je proizvedena, odnosno robe čiji je uvoz zabranjen saglasno propisu Savezne vlade (član 4);

2) ako devize primljene po osnovu donacije i humanitarne pomoći ne drži na svom deviznom računu kod ovlašćene banke ili te devize ne koristi u skladu sa ugovorom o donaciji, odnosno ugovorom o pružanju humanitarne pomoći (član 8. stav 1);

3) ako devize ostvarene prodajom robe i pružanjem usluga u zemlji stranim humanitarnim organizacijama i donatorima iz inostranstva ne proda preko ovlašćene banke Narodnoj banci Jugoslavije (član 8. st. 2. i 3);

4) ako prodate devize, koje su preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici ostvarili prodajom robe i pružanjem usluga u zemlji stranim humanitarnim organizacijama, ne proda Narodnoj banci Jugoslavije narednog dana od dana polaganja na poseban devizni račun ili ako primljenu dinarsku protivvrednost tako prodatih deviza ne doznači ovim licima narednog dana od dana uplate (član 8. st. 4. i 6).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u domaćem ili stranom pravnom licu novčanom kaznom od 6.000 do 30.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 6.000 do 30.000 dinara.

2. Prekršaji

Član 11*

Novčanom kaznom od jednostrukog do desetostrukog iznosa uskraćene carine, odnosno jednostrukog do šestostrukog iznosa vrednosti robe, kazniće se za prekršaj domaće ili strano pravno lice:

1) ako lažnim prikazivanjem činjenica izdejstvuje ili pokuša da izdejstvuje oslobođenje od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju pri uvozu robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći (član 5. stav 2);

2) ako pre isteka propisanog roka, bez prethodnog plaćanja carine, proda robu oslobođenu od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći, odnosno tu robu upotrebi u druge svrhe osim u svrhe za koje je donacija, odnosno pomoć data (član 7. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u domaćem ili stranom pravnom licu novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

Član 12*

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj domaće ili strano pravno lice ako u roku od dve godine od dana podizanja robe ispod carinskog nadzora carinskom organu ne da potrebna obaveštenja, ili mu ne omogući u radno vreme ulaz u službene prostorije i prostore, ili mu ne omogući da izvrši pregled robe, poslovnih knjiga, isprava i drugih podataka iz evidencije u vezi sa donacijama i humanitarnom pomoći koje su predmet regulisanja ovog zakona (član 7. stav 2).

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u domaćem ili stranom pravnom licu novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

 

Servis računara online zakazivanje