Dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne može biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca

Servis računara online zakazivanje

Dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne može biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca

„Predmet mirovanja po osnovu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) može biti samo dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine.

Pored toga ukazujemo, dug po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prethodnog poslodavca fizičkih lica ne predstavlja dug poslodavca kod koga su ta lica trenutno zaposlena, pa s tim u vezi ne može ni biti predmet mirovanja poreskog duga sadašnjeg poslodavca.

Odredbom člana 2. tačka 2) ZUOK propisano je da su porezi javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to:

–        porez na dohodak građana;

–        porez na dobit pravnih lica;

–        porez na prenos apsolutnih prava;

–        porez na nasleđe i poklon;

–        porez na registrovano oružje;

–        porez na premije neživotnog osiguranja;

–        doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

–        doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

–        doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

–        porez na dodatu vrednost;

–        akcize;

–        porez na promet;

–        porez na fond zarada;

–        porez na finansijske transakcije;

Pod glavnim poreskim dugom podrazumeva se dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine (član 2. tačka 4) ZUOK).

Prema članu 62. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA), ako je porez utvrđen na način iz člana 54. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava evidentira iznos poreske obaveze za svakog poreskog obveznika.

Poreska uprava, u skladu sa stavom 2. istog člana ZPPPA, obavlja evidentiranje iznosa utvrđenog poreza

1) po prijemu poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave;

2) po dostavi poreskom obvezniku rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju:

 (1) kada je izvršeno usklađivanje iznosa poreske obaveze iskazane u nepotpunoj ili netačno popunjenoj poreskoj prijavi;

(2) kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom propisano da se, i pored samooporezivanja, poresko rešenje mora doneti.

3) danom određenim javnim oglasom iz člana 56. stav 3. ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-11/2013-04 od 20.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje