Prenos celokupne imovine kao ulog u novoosnovano privredno društvo lice i PDV obaveza

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra se prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Prema odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos celokupne imovine:

1) kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, u slučaju kada obveznik PDV – privredno društvo koje se bavi proizvodnjom materijala za završne radove u građevinarstvu izvrši prenos celokupne imovine kao ulog u novoosnovano privredno društvo, taj prenos se ne smatra prometom dobara i usluga, što znači da u ovom slučaju ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, pod uslovima: da je novoosnovano privredno društvo poreski obveznik ili da tim prenosom postaje poreski obveznik, kao i da produžava da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac (delatnost proizvodnje materijala za završne radove u građevinarstvu).“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-188/2012-04(I) od 19.03.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje