Unošenje nepokretnosti kao nenovčanog uloga u drugo pravno lice – porez na prenos apsolutnih prava i kapitalna dobit

Servis računara online zakazivanje

Unošenje nepokretnosti kao nenovčanog uloga u drugo pravno lice – porez na prenos apsolutnih prava i kapitalna dobit

 

„Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), propisano je da se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu imovine navedene u ovom stavu, između ostalog i nepokretnosti.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine i njene nabavne cene, usklađene prema odredbama ovog zakona, s tim što, ukoliko je razlika negativna, u pitanju je kapitalni gubitak (član 27. st. 2. i 3. Zakona).

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu ovog zakona, jeste cena po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovu amortizacije utvrđene u skladu sa ovim zakonom, pri čemu se nabavna cena imovine koriguje na procenjenu, odnosno fer vrednost, utvrđenu u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama, ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana u celini kao prihod perioda u kome je vršena (član 29. st. 1. i 2. Zakona).

U navedenom slučaju, obveznik je u toku 2011. godine uneo pravo svojine na nepokretnostima (kao nenovčani ulog) u drugo privredno društvo, i to po procenjenoj (fer) vrednosti na dan unosa uloga – nekretnine u kapital drugog privrednog društva, pri čemu su predmetne nekretnine (od 2009. godine) u poslovnim knjigama obveznika evidentirane kao investicione nekretnine za koje su, kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, formirane revalorizacione rezerve.

U slučaju kada obveznik unosi nenovčani ulog – nepokretnost (kao osnovno sredstvo u vlasništvu obveznika) u drugo pravno lice i po tom osnovu (srazmerno vrednosti unete nepokretnosti) stiče udeo u kapitalu društva, u tom slučaju se radi o prenosu imovine uz naknadu, u smislu člana 27. Zakona, pa s tim u vezi, (pozitivna) razlika između vrednosti po kojoj je predmetna nepokretnost uneta u zavisno privredno društvo i njene nabavne vrednosti (utvrđene u skladu sa članom 29. stav 1. Zakona), predstavlja kapitalni dobitak, koji se uključuje u oporezivu dobit obveznika prilikom izrade godišnjeg poreskog bilansa.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-07-45/2012-04 od 13.03.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje