Unos dela imovine u privredno društvo kao ulog i obaveza obračunavanja PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Saglasno odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos dela imovine:

1) kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja, a koji čini tehničko-tehnološku celinu (proizvodni pogon, proizvodna linija i sl).

Prenos prava raspolaganja samo na pojedinom dobru koje se nalazi u okviru tehničko-tehnološke celine iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne smatra se prenosom dela imovine u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, odnosno u smislu stava 1. ovog člana (član 3. stav 2. Pravilnika).

Shodno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kada obveznik PDV koji se bavi proizvodnjom građevinske stolarije i građevinskom delatnošću unese kao ulog u privredno društvo deo imovine koji čini kompletna proizvodna linija za proizvodnju građevinske stolarije, proizvodne hale u izgradnji, oprema i građevinski materijal za izgradnju započetih hala i dr, PDV se ne obračunava i ne plaća pod uslovima: da je privredno društvo – sticalac imovine obveznik PDV i da nastavlja da obavlja iste delatnosti koje je obavljao prenosilac imovine, s obzirom da je u navedenom slučaju, reč o prenosu dela imovine u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona i člana 3. stav 1. tačka 2) Pravilnika.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-89/2012-04 od 06.02.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje