Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Servis računara online zakazivanje

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA
I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 6/2012)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekta (u daljem tekstu Registar) i dokumentacija potrebna za upis podataka u Registar.

Subjekti registracije

Član 2

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnik, privredno društvo, zadruga i zadružni savez, javna preduzeća, ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva, kao i drugi oblici organizovanja (u daljem tekstu: subjekti registracije).

Predmet registracije

Član 3

U Registar se registruje upis, promena i brisanje podataka o subjektu registracije, dokumenata koja se odnose na subjekt registracije, zabeležbi, kao i drugih podataka određenih ovim pravilnikom.

Podaci u registru

Član 4

Registar sadrži zakonom propisane podatke o subjektu registracije i to:

1) poslovno ime;

2) adresa sedišta;

3) datum osnivanja;

4) datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta;

5) matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj;

6) poreski identifikacioni broj (PIB);

7) registarske brojeve dodeljene od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;

8) vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme;

9) pravnu formu, odnosno oblik organizovanja ili oznaku preduzetnika;

10) šifru pretežne delatnosti;

11) podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja;

12) osnovni (registrovani) kapital;

13) udeo i ulog člana;

14) procenu vrednosti nenovčanog uloga ili potvrdu nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga;

15) osnivački akt;

16) statut.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar u zavisnosti od vrste subjekta registracije sadrži podatke i o:

1) članovima i osnivačima subjekta registracije;

2) zadrugarima;

3) direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora;

4) predsedniku i članovima nadzornog odbora;

5) predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Registar sadrži podatke koji mogu da postoje i to:

1) skraćeno poslovno ime;

2) poslovno ime na stranom jeziku;

3) skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;

4) prekid obavljanja delatnosti preduzetnika;

5) podatke o prokuristi;

6) podatke o poslovođi i granice njegovih ovlašćenja;

7) podatke o ogranku;

8) izdvojeno mesto preduzetnika;

9) obavezu overe osnivačkog akta;

10) podatke o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju;

11) zabeležbe;

12) podatke o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije;

13) podatke o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom;

14) adresu za prijem pošte;

15) adresu za prijem elektronske pošte;

16) brojeve računa u bankama.

U Registar se registruju i sve promene podataka sadržanih u Registru. Registar sadrži i druge podatke u skladu sa zakonom.

Sastavni deo Registra

Član 5

Registar pored podataka i dokumenata iz člana 4. ovog pravilnika, sadrži i dokumente na osnovu kojih je izvršena registracija.

Član 6

Podaci koji se upisuju u Registar, za domaće fizičko lice su lično ime i JMBG, a za stranca se upisuje lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno ako je izdata lična karta za stranca, upisuje se lično ime i lični broj stranca.

Podaci koji se upisuju u Registar, za pravno lice su poslovno ime, sedište i matični broj, a za strano pravno lice upisuje se poslovno ime, sedište, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i naziv tog registra.

II OSNIVANJE

Registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Član 7

Uz registracionu prijavu osnivanja preduzetnika (u daljem tekstu prijava), prilaže se dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu).

Registraciona prijava osnivanja ortačkog društva

Član 8

Uz prijavu osnivanja ortačkog društva prilaže se:

1) ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva;

2) dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);

3) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;

5) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Registraciona prijava osnivanja komanditnog društva

Član 9

Uz prijavu osnivanja komanditnog društva prilaže se:

1) ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);

3) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju;

4) potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;

5) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću

Član 10

Uz prijavu osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;

2) dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);

3) odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom;

4) potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe;

5) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, prilažu se odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, a predsednik i članovi nadzornog odbora nisu imenovani osnivačkim aktom.

Registraciona prijava osnivanja akcionarskog društva

Član 11

Uz prijavu osnivanja akcionarskog društva prilaže se:

1) osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva;

2) statut društva potpisan od strane članova društva;

3) potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom;

4) odluka o imenovanju direktora, ako nisu određeni statutom;

5) odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom;

6) odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;

7) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom;

8) potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe.

Registraciona prijava osnivanja banke

Član 12

Uz prijavu osnivanja banke pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika prilaže se:

1) rešenje Narodne banke o davanju dozvole za rad;

2) rešenje Narodne Banke o davanju saglasnosti na osnivački akt i statut banke.

Registraciona prijava osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima

Član 13

Uz prijavu osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, prilaže se:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad;

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izbor članova organa uprave i direktora.

Registraciona prijava osnivanja brokersko dilerskog društva i berze

Član 14

Uz prijavu osnivanja brokersko dilerskog društva i berze pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika, prilaže se:

1) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskog društva i berze;

2) rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

Registraciona prijava osnivanja društva za osiguranje

Član 15

Uz prijavu osnivanja društva za osiguranje, pored dokumentacije iz člana 11. ovog pravilnika prilaže se rešenje Narodne banke o davanju dozvole za rad.

Registraciona prijava osnivanja javnog preduzeća

Član 16

Uz prijavu osnivanja javnog preduzeća prilaže se:

1) akt nadležnog državnog organa, odnosno organa jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog preduzeća;

2) statut javnog preduzeća;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju;

4) procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga;

5) odluka o imenovanju direktora javnog preduzeća, ako nije određen osnivačkim aktom;

6) potpis zastupnika javnog preduzeća overen od nadležnog organa overe;

7) odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako predsednik i članovi upravnog odbora nisu određeni osnivačkim aktom;

8) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu određeni osnivačkim aktom.

Registraciona prijava osnivanja zadruge i zadružnog saveza

Član 17

Uz prijavu osnivanja zadruge prilaže se:

1) ugovor o osnivanju;

2) dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) zadružna pravila;

5) potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje odnosno unosi u zadrugu;

6) odluka o imenovanju direktora odnosno drugog zastupnika zadruge, ako nije određen osnivačkim aktom;

7) potpis direktora odnosno drugog zastupnika zadruge overen od nadležnog organa overe;

8) odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora;

9) odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora.

Uz prijavu osnivanja zadružnog saveza prilaže se:

1) ugovor o osnivanju zadružnog saveza;

2) pravila zadružnog saveza;

3) odluka o imenovanju direktora saveza odnosno drugog zastupnika, ako nije određen ugovorom o osnivanju;

4) potpis direktora saveza, odnosno drugog zastupnika overen od nadležnog organa overe.

Registraciona prijava obrazovanja ogranka

Član 18

Uz prijavu obrazovanja ogranka prilaže se:

1) odluka o obrazovanju ogranka;

2) potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik.

Registraciona prijava obrazovanja ogranka stranog privrednog društva

Član 19

Uz prijavu obrazovanja ogranka stranog privrednog društva, prilaže se:

1) odluka o obrazovanju ogranka;

2) izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača;

3) dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;

4) potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe;

5) izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača.

Registraciona prijava obrazovanja predstavništva stranog privrednog društva

Član 20

Uz prijavu obrazovanja predstavništva stranog privrednog društva prilaže se:

1) odluka o obrazovanju predstavništva;

2) izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača;

3) dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje;

4) potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe;

5) izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača.

Registraciona prijava prokure

Član 21

Uz prijavu prokure prilaže se odluka o davanju prokure i potpis prokuriste overen od nadležnog organa overe.

Uz prijavu prokure preduzetnika, prilaže se pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru i potpis prokuriste overen od nadležnog organa overe.

III UPIS I PROMENE PODATAKA I DOKUMENATA

Registraciona prijava početka obavljanja delatnosti, poslovnog imena, sedišta, delatnosti i drugih podataka koji se odnose na preduzetnika

Član 22

Za prijavu početka obavljanja delatnosti, promenu vremena na koje je preduzetnik registrovan, poslovnog imena, sedišta, delatnosti, prekida i nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika ili registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti, prilaže se registraciona prijava.

Uz prijavu promene preduzetnika prilaže se dokumentacija koja predstavlja osnov za nastalu promenu.

Registraciona prijava poslovođe, opoziva ovlašćenja i otkaza poslovođe

Član 23

Za registraciju poslovođe prilaže se prijava, pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi i potpis poslovođe overen od strane nadležnog organa overe.

Za registraciju opoziva ovlašćenja poslovođe prilaže se prijava i opoziv ovlašćenja poslovođe.

Za registraciju otkaza poslovođe prilaže se prijava i pisani otkaz poslovođe.

Registraciona prijava promene poslovnog imena

Član 24

Uz prijavu promene poslovnog imena prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni poslovnog imena.

Registraciona prijava promene sedišta

Član 25

Uz prijavu promene sedišta prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni sedišta.

Registraciona prijava adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte

Član 26

Za registraciju adrese za prijem pošte i elektronske pošte podnosi se prijava adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte.

Registraciona prijava promene pretežne delatnosti

Član 27

Uz prijavu promene pretežne delatnosti prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni pretežne delatnosti.

Registraciona prijava promene vremena trajanja društva

Član 28

Uz prijavu promene vremena trajanja društva prilaže se odluka nadležnog organa društva o promeni vremena trajanja društva.

Registraciona prijava promene osnivačkog akta, statuta i obaveze overe osnivačkog akta

Član 29

Uz prijavu promene osnivačkog akta društva prilaže se:

1) odluka skupštine društva o promeni osnivačkog akta;

2) prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika društva.

Uz prijavu promene statuta društva prilaže se:

1) odluka skupštine društva o promeni statuta;

2) prečišćen tekst izmena statuta, potpisan od strane zakonskog zastupnika društva.

Uz prijavu upisa obaveze overe osnivačkog akta odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta, prilaže se dokumentacija propisana stavom 1. ovog člana.

Registraciona prijava upisa, promene, brisanja, ostavke ili otkaza zastupnika

Član 30

Uz prijavu upisa, odnosno promene zastupnika, prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju, odnosno razrešenju zastupnika.

Uz prijavu upisa novog zastupnika, uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, prilaže se potpis novog zastupnika, overen od nadležnog organa overe.

Uz prijavu ostavke zastupnika prilaže se ostavka zastupnika.

Uz prijavu otkaza ovlašćenja ortaka ovlašćenog za zastupanje, odnosno komplementara prilaže se otkaz ovlašćenja.

Otkaz ovlašćenja iz stava 4. ovog člana može zameniti odluka suda o oduzimanju ovlašćenja.

Registraciona prijava promene obima ovlašćenja zastupnika

Član 31

Uz prijavu promene obima ovlašćenja zastupnika, prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni obima ovlašćenja zastupnika.

Registraciona prijava prestanka prokure

Član 32

Uz prijavu prestanka prokure prilaže se odluka o opozivu prokure, odnosno otkaz prokure.

Uz prijavu prestanka prokure preduzetnika prilaže se opoziv pisanog ovlašćenja prokure, odnosno otkaz prokure.

Registraciona prijava upisa, odnosno promene direktora, predsednika i članova izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora

Član 33

Uz prijavu upisa odnosno promene direktora prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju odnosno razrešenju direktora.

Uz prijavu upisa odnosno promene predsednika i člana izvršnog, upravnog, ili nadzornog odbora prilaže se odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i člana izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora.

Ako se upisom direktora odnosno člana izvršnog ili upravnog odbora istovremeno vrši upis zastupnika, prilaže se potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe.

Registraciona prijava upisa ili promene člana privrednog društva

Član 34

Uz prijavu upisa ili promene člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1. ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili akt koji je osnov za prenos udela;

2. dokaz o identitetu člana koji pristupa društvu (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre).

Registraciona prijava promene podataka o registrovanim licima

Član 35

Uz prijavu promene podataka o registrovanim licima, prilaže se dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka.

Registraciona prijava za objavljivanje poziva društva

Član 36

Uz prijavu za objavljivanje poziva društva članu da izvrši obavezu uplate, odnosno unosa uloga na internet strani Agencije, prilaže se poziv društva upućen tom članu.

Uz prijavu za objavljivanje poziva društva za sednicu skupštine društva na internet strani Agencije prilaže se poziv društva članovima.

Uz prijavu za objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija na internet strani Agencije prilaže se ponuda društva za otkup akcija.

Registraciona prijava zabeležbe vršenja prava na prinudni otkup

Član 37

Uz prijavu zabeležbe odluke, odnosno obaveštenja o prinudnom otkupu udela ili akcija prilaže se odluka skupštine društva, odnosno obaveštenje člana društva o prinudnom otkupu udela ili akcija.

Registraciona prijava objavljivanja zapisnika sa sednice skupštine

Član 38

Uz prijavu za objavljivanje zapisnika sa sednice skupštine, prilaže se zapisnik sa sednice skupštine.

Registraciona prijava odluke o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa

Član 39

Uz prijavu odluke skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa, prilaže se odluka skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa.

Registraciona prijava promene podataka o ogranku

Član 40

Uz prijavu promene podataka o ogranku, prilaže se odluka o promeni podataka ili dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka.

Registraciona prijava brisanja ogranka

Član 41

Uz prijavu brisanja ogranka prilaže se odluka o brisanju ogranka.

Registraciona prijava promene podataka o predstavništvu

Član 42

Uz prijavu promene podataka o predstavništvu, prilaže se odluka o promeni podataka ili dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka.

Registraciona prijava brisanja predstavništva

Član 43

Uz prijavu brisanja predstavništva prilaže se odluka o brisanja predstavništva.

Registraciona prijava finansijskih izveštaja osnivača predstavništva

Član 44

Uz prijavu finansijskih izveštaja osnivača predstavništva prilažu se finansijski izveštaji osnivača predstavništva.

Registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 45

Uz prijavu povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala;

2) potvrda banke o uplati novčanog uloga ili sporazum članova o proceni nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši novim ulozima članova društva, ili pretvaranjem dodatnih uplata u osnovni kapital;

3) dokaz kojim se potvrđuje postojanje potraživanja prema društvu, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;

4) godišnji finansijski izveštaj, ako isti nije registrovan u skladu sa zakonom, kad se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital društva.

Registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 46

Uz prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću usled povlačenja i poništenja udela, prilaže se odluka skupštine društva o povlačenju i poništenju udela.

Uz prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću usled smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva, prilaže se odluka skupštine društva o smanjenju osnovnog kapitala društva.

Uz prijavu za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću poveriocima, preko internet strane Agencije, prilaže se odluka skupštine društva o smanjenju kapitala.

Uz prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću društva nastalog sprovođenjem odluke iz stava 3. ovog člana prilaže se izjava nadležnog organa društva da su sva potraživanja poverilaca obezbeđena odnosno izmirena, odnosno da ti poverioci u propisanom roku nisu podneli tužbu nadležnom sudu odnosno dokaz da je sud odbio da se naloži ustanovljenje obezbeđenja tih poverilaca.

Registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 47

Uz prijavu registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka nadležnog organa društva o povećanju kapitala.

Uz prijavu povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana, prilaže se potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu akcija u Centralnom registru.

Uz prijavu registracije odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata prilaže se odluka o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata.

Uz prijavu povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sprovođenjem odluke iz stava 3. ovog člana, prilaže se potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu zamenljivih obveznica i varanata u Centralni registar.

Registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 48

Uz prijavu smanjenja osnovnog kapitala u slučaju kada se ne primenjuju pravila o zaštiti poverilaca, prilaže se odluka nadležnog organa društva o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz prijavu za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva poveriocima, preko internet strane Agencije, prilaže se odluka nadležnog organa društva o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz prijavu smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sprovođenjem odluke iz stava 2. ovog člana prilaže se potvrda Centralnog registra o izvršenom smanjenju.

Registraciona prijava uplate, odnosno unosa upisanog uloga

Član 49

Uz prijavu uplate upisanog novčanog uloga društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se potvrda banke o izvršenoj uplati.

Uz prijavu uplate upisanog novčanog uloga akcionarskog društva prilaže se akt Centralnog registra o upisu akcija.

Uz prijavu unosa upisanog nenovčanog uloga društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva prilaže se sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga.

Uz prijavu unosa upisanog nenovčanog uloga kod javnih akcionarskih društava prilaže se procena vrednosti nenovčanog uloga ovlašćenog procenjivača.

Registraciona prijava promene pravne forme

Član 50

Uz prijavu za objavljivanje predloga odluke o promeni pravne forme na internet strani Agencije, prilaže se odluka o promeni pravne forme.

Uz prijavu promene pravne forme privrednog društva prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o promeni pravne forme društva;

2) izmene osnivačkog akta društva;

3) statut društva, ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo;

4) odluka kojom se imenuju članovi organa društva;

5) dokumentacija propisana ovim pravilnikom za osnivanje date forme društva.

Registraciona prijava promene oblika organizovanja društvenog preduzeća

Član 51

Uz prijavu za promenu oblika organizovanja društvenog preduzeća, dostavlja se:

1) odluka o promeni oblika organizovanja;

2) sporazum o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće;

3) zaključak Vlade o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće sa predlogom sporazuma o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće.

Registraciona prijava statusne promene

Član 52

Uz prijavu za objavljivanje na internet strani Agencije nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele, prilaže se nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele privrednog društva.

Ako se statusnom promenom povećava osnovni kapital akcionarskog društva, istovremeno sa prijavom iz stava 1. ovog člana, podnosi se i prijava registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, dostavlja se obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu izvršiti uvid u dokumente i akte društva, radi objave u skladu sa zakonom.

Uz prijavu statusne promene prilažu se:

1) odluke skupština privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena;

2) ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele društva, overen od nadležnog organa overe;

3) osnivački akt privrednog društva koje nastaje statusnom promenom, kao i statut tog privrednog društva ako se osniva akcionarsko društvo, ili izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, ako privredno društvo koje učestvuje u statusnoj promeni nastavlja da postoji;

4) dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog društva u odgovarajućoj pravnoj formi, ako statusnom promenom nastaje novo privredno društvo;

5) finansijski izveštaj privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni sa mišljenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno o statusnoj promeni ili izjava zastupnika društva da su članovi saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, izveštaj odbora direktora odnosno izvršnog odbora ne sačinjava;

6) potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu akcija u Centralnom registru, ako se usled statusne promene povećava osnovni kapital akcionarskog društva.

Ako se statusnom promenom povećava osnovni kapital privrednog društva (osim akcionarskog društva), istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene, podnosi se i registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala privrednog društva.

Ako se statusnom promenom smanjuje osnovni kapital privrednog društva, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene podnosi se i prijava smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva.

Ako usled statusne promene privredno društvo prestaje da postoji, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene podnosi se i registraciona prijava za brisanje tog društva iz Registra.

Registraciona prijava promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala

Član 53

Uz prijavu promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala prilaže se:

1) akt o prihvatanju programa privatizacije, koji izdaje organizacija nadležna za privatizaciju;

2) ugovor o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala;

3) akt o promeni pravne forme subjekta privatizacije, ako se usled prodaje društvenog, odnosno državnog kapitala menja pravna forma;

4) rešenje organizacije nadležne za privatizaciju kojim se potvrđuje da je preduzeće prenelo udele bez naknade zaposlenima u postupku privatizacije, čiji je sastavni deo spisak udeličara;

5) overene izmene osnivačkog akta i njegov prečišćen tekst i/ili statut subjekta privatizacije, u zavisnosti od promene pravne forme;

6) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako dolazi do promene zastupnika;

7) potpis zastupnika društva overen od strane nadležnog organa overe, ako dolazi do promene zastupnika;

8) druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava povećanja kapitala usled ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala

Član 54

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala u skladu sa obavezom iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala u postupku privatizacije prilaže se:

1) odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala, doneta u skladu sa ugovorom o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala;

2) dokaz o izvršenom povećanju osnovnog kapitala (potvrda banke o izvršenoj uplati novčanog kapitala i/ili izveštaj o izvršenoj proceni uloga u stvarima);

3) akt organizacije nadležne za privatizaciju o potvrđivanju ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala u postupku privatizacije.

Registraciona prijava objavljivanja ugovora o kontroli i upravljanju

Član 55

Uz prijavu ugovora o kontroli i upravljanju radi objavljivanja na internet strani Agencije, prilaže se ugovor o kontroli i upravljanju.

Uz prijavu prestanka ugovora o kontroli i upravljanju prilaže se dokaz o prestanku ugovora o kontroli i upravljanju.

Registraciona prijava zabeležbe

Član 56

Uz prijavu činjenica od značaja za pravni promet radi registracije i objave preko internet strane Agencije, prilaže se dokumentacija kojom se te činjenice utvrđuju.

Registraciona prijava promene zadrugara

Član 57

Uz prijavu upisa odnosno promene zadrugara prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o sticanju, odnosno prestanku svojstva zadrugara;

2) pristupna, odnosno istupna izjava zadrugara;

3) zadružna pravila, ako ista nisu registrovana;

4) dokaz o identitetu zadrugara koji pristupa zadruzi (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre).

IV BRISANJE IZ REGISTRA

Registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registra

Član 58

Za brisanje preduzetnika iz Registra odjavom, preduzetnik podnosi prijavu brisanja.

Za brisanje preduzetnika iz Registra po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti.

Brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

Član 59

Uz prijavu za brisanje preduzetnika iz Registra usled nastavka obavljanja preduzetničke delatnosti u formi privrednog društva, istovremeno se podnosi registraciona prijava osnivanja privrednog društva.

Registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije

Član 60

Uz prijavu pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa prilaže se:

1) odluka o pokretanju postupka likvidacije;

2) potpis likvidacionog upravnika overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik društva.

Registraciona prijava pokretanja postupka prinudne likvidacije ortačkog i komanditnog društva

Član 61

Uz prijavu pokretanja postupka prinudne likvidacije prilaže se:

1) pravnosnažna i izvršna presuda kojom se utvrđuje potraživanje poverioca;

2) dokaz da je poverilac tražio isplatu potraživanja;

3) dokaz da dužnik nije izvršio isplatu potraživanja.

Registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja

Član 62

Uz prijavu registracije početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja, prilaže se početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj.

Registraciona prijava obustave postupka likvidacije

Član 63

Uz prijavu obustave postupka likvidacije, prilaže se:

1) odluka o obustavi likvidacije;

2) potpis zastupnika društva overen od nadležnog organa overe, ako se usled obustave likvidacije bira novi zastupnik.

Registraciona prijava brisanja iz Registra

Član 64

Uz prijavu za brisanje iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije prilaže se:

1) odluka društva o okončanju postupka likvidacije;

2) izveštaj o sprovedenoj likvidaciji;

3) izjava da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci;

4) odluka o podeli likvidacionog ostatka društva;

5) odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica.

Registraciona prijava stečaja

Član 65

Uz prijavu otvaranja stečajnog postupka prilaže se rešenje o otvaranju stečajnog postupka i potpis stečajnog upravnika overen od strane nadležnog organa overe.

Uz prijavu promene podataka u vezi sa stečajem prilaže se odluka suda ili akt nadležnog organa.

Registraciona prijava obustave stečajnog postupka

Član 66

Uz prijavu obustave stečajnog postupka prilaže se pravnosnažno rešenje o obustavi stečajnog postupka.

Registraciona prijava brisanja iz Registra nakon okončanja postupka stečaja

Član 67

Uz prijavu za brisanje iz Registra nakon okončanja postupka stečaja, prilaže se pravnosnažno rešenje suda o zaključenju stečaja.

Registraciona prijava drugih promena podataka

Član 68

U Registar se registruju i druge promene podataka iz čl. 4. i 6. ovog pravilnika.

Uz registracionu prijavu promena iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija kojom su, u skladu sa zakonom, izvršene te promene.

Saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa

Član 69

Ako je posebnim zakonom kao uslov za registraciju propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz registracionu prijavu i propisanu dokumentaciju ovim pravilnikom, podnosi se odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Naknada za registraciju

Član 70

Uz prijave iz čl. 7 – 68. ovog pravilnika, prilaže se dokaz o uplati propisane naknade, u skladu sa zakonom.

V ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 71

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje