Povezanost pravnih lica i transferne cene

Servis računara online zakazivanje

Povezanost pravnih lica i transferne cene

„Prema navodima iz dopisa, odlukom skupštine privrednog društva A (dalje: društvo A) imenovano je pet lica u Odbor direktora. Svaki direktor ima po 20% učešća u glasovima društva A. Jedan od direktora društva A, fizičko lice AA, je istovremeno i posredni 100% vlasnik privrednog društva B (dalje: društvo B), dok je drugi direktor društva A, fizičko lice AB, istovremeno i direktor društva B u kojem ne poseduje učešće u kapitalu, odnosno nema glasove u organima upravljanja. S tim u vezi, između društava A i B ne postoji povezanost po osnovu učešća u kapitalu, odnosno po osnovu glasova u organima upravljanja, što znači da se ova društva ne smatraju povezanim licima u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon), imajući u vidu da fizičko lice AB, koje ima 20% glasova u organima upravljanja u društvu A, nema učešće u upravljanju, odnosno kapitalu društva B u kojem je direktor i da fizičko lice AA, koje je 100% vlasnik društva B, u društvu A ima manje od 25% glasova u organima upravljanja tog društva (20% u konkretnom slučaju).

* * *

U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).

Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.“

Prema stavu 6. istog člana Zakona, licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-01-00457/2014-04 od 09.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje