Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen

Servis računara online zakazivanje

Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen

Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način, u slučaju kada je korišćenje objekta otpočelo – poreska obaveza za taj objekat je nastala, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne.

* * *

Odredbom člana 10. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) propisano je da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00037/2014-04od 08.10.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje