Korišćenje i kontrola korišćenja zaštitne opreme

Servis računara online zakazivanje

Korišćenje i kontrola korišćenja zaštitne opreme

Odredbom člana 22. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da obezbedi kontrolu njihove upotrebe u skladu sa namenom.

Odredbom člana 24. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je da poslodavac može zaposlenima dati na upotrebu opremu za rad, sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu ili opasne materije, samo: ako raspolaže propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku za njihovu upotrebu i održavanje, odnosno pakovanje, transport, korišćenje i skladištenje, u kojoj je proizvođač, odnosno isporučilac naveo sve bezbednosno-tehničke podatke, važne za ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu i ako je obezbedio sve mere za bezbednost i zdravlje koje su određene tom dokumentacijom, u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, tehničkim propisima i standardima. Izuzetno, kada poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi dokumentaciju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, dužan je da tu dokumentaciju pribavi od pravnog lica registrovanog za poslove kontrole kvaliteta proizvoda. Poslodavac je dužan, kada je to potrebno, da obezbedi prevod dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana na jezik koji zaposleni razume.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. glasnik RS“, br. 23/2009) propisano je da je poslodavac dužan da obezbedi primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri korišćenju opreme za rad, a posebno da se oprema za rad koristi u skladu sa namenom.

Shodno prethodno navedenom, poslodavac je dužan da obezbedi da se oprema za rad koristi isključivo u skladu sa namenom, odnosno za ono za šta je namenjena prema uputstvu proizvođača. Poslodavac može dati zaposlenom na upotrebu sredstvo za rad samo ako je obezbedio sve mere za bezbednost i zdravlje koje su određene propisanom dokumentacijom koju je pribavio od proizvođača ili isporučioca opreme za rad, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad. Takođe, poslodavac je dužan da u toku korišćenja opreme za rad obezbedi kontrolu njene upotrebe u skladu sa namenom.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00061/2009-01 od 13.01.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje