Odluka o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu

Servis računara online zakazivanje

Odluka o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu

Sl. list SRJ br. 13/96, Sl. list SCG br. 1/2003

1. Ovom odlukom propisuju se način i postupak vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu (u daljem tekstu: proizvodi), obaveze izvoznika, odnosno uvoznika u vezi sa vršenjem te kontrole i podaci koje mora da sadrži uverenje o kvalitetu (u daljem tekstu: certifikat).

2. Kontrola kvaliteta proizvoda vrši se organoleptičkim pregledom i laboratorijskim ispitivanjem.

3. Organoleptički pregled proizvoda obuhvata: identifikaciju pošiljke, utvrđivanje količine, pakovanja, označavanja, ambalaže, prevoznog sredstva i uslova transportovanje proizvoda, utvrđivanje da li su ispunjeni propisani uslovi kvaliteta proizvoda, kao što su: opšti izgled, boja, miris, ukus, konzistencija i čistoća (prisustvo stranih primesa i dr.), utvrđivanje ujednačenosti po veličini, strukturi i boji, kao i utvrđivanje drugih svojstava specifičnih za odnosnu vrstu proizvoda koji se mogu organoleptički utvrditi.

4. Labaratorisko ispitivanje proizvoda obuhvata vršenje analize, odnosno superanalize kojom se utvrđuje da li proizvod ispunjava propisane uslove kvaliteta u pogledu hemijskog sastava i sadržaja određenih komponenata.

Uzimanje uzorka za labaratorijsko ispitivanje vrši se na način propisan standardima o metodama i načinu uzorkovanja određenih proizvoda.

5. Za proizvode za koje je izvršen organoleptički pregled i uzeti uzorci za labaratorijsko ispitivanje, odnosno analizu radi utvrđivanja kvaliteta tih proizvoda može se izdati potvrda radi carinjenja.

Potvrda iz stava 1. ove tačke izdaje se samo ako se utvrdi da proizvodi u pogledu svojstava kvaliteta koji se mogu organoleptički utvrditi ispunjavaju propisane uslove.

6. Havarisane pošiljke i delovi pošiljki proizvoda kod kojih su nastale promene kvaliteta, zbog čega uvoznik menja njhovu upotrebnu namenu, mogu se, u skladu s carinskim propisima, uskladištiti do okončanja postupka.

7. Izvoznik, odnosno uvoznik dužan je da pripremi pošiljku za kontrolu kvaliteta, odredi predstavnika koji će prisustvovati kontroli, obezbedi pomoćnu radnu snagu za kontrolu i uzorkovanje, kao i da pripremi odgovarajuću neophodnu ambalažu i drugi pomoćni materijal za pakovanje i slanje uzoraka na analizu.

8. Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene izvozu podnosi izvoznik Saveznom tržišnom inspektoratu ili pravnom licu ovlašćenom za vršenje kontrole kvaliteta najdocnije 24 časa pre početka utovara.

Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene uvozu podnosi uvoznik Saveznom tržišnom inspektoratu, po pravilu, 24 časa pre prispeća robe u mesto carinjenja.

Za izdavanje certifikata za proizvode kod kojih su otklonjeni nedostaci, kao i za proizvode za koje je dato odobrenje za uvoz proizvoda koji odstupaju od propisanog kvaliteta uvoznik podnosi novi zahtev.

Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene izvozu izvoznik podnosi i za proizvode koji ne podležu kontroli kvaliteta ako inostrani kupac zahteva certifikat za te proizvode.

9. Proizvodi za koje je doneseno rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje certifikata mogu se, u skladu s carinskim propisima, uskladištiti do okončanja postupka, odnosno do dobijanja odobrenja da se mogu uvoziti kao proizvodi koji odstupaju od propisanog kvaliteta ili dok uvoznik ne otkloni utvrđene nedostatke.

10. Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene izvozu sadrži: naziv i adresu proizvođača: vrstu i naziv proizvoda, zemlju u koju se proizvod izvozi, uputnu stanicu, vreme i mesto utovara, vrstu i broj prevoznog sredstva, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja, bruto i neto-masu i osnovne podatke o kvalitetu proizvoda.

Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene uvozu sadrži: vrstu i naziv proizvoda, zemlju izvoznicu, naziv inostranog dobavljača, zemlju porekla proizvoda, vrstu i broj prevoznog sredstva, mesto utovara i uputnu stanicu, vrednost proizvoda, obaveznike plaćanja naknade, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja, bruto i neto-masu i osnovne podatke o kvalitetu proizvoda.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ove tačke podnose se dokumenta koja prate proizvod, a služe kao dokaz tačnosti podataka navedenih u zahtevu.

11. Za proizvode namenjene uvozu, a koji podležu kontroli kvaliteta, za koje nije propisan kvalitet za stavljanje u promet na domaćem tržištu, uvoznik je dužan da uz zahtev za izdavanje certifikata pismeno dostavi proizvođačku specifikaciju.

12. Za proizvode za koje je sa inostranim kupcem ugovoren kvalitet, izvoznik je dužan da uz zahtev za izdavanje certifikata priloži ugovor o tome.

13. Ako uvoznik zahteva izdavanje certifikata za uvoz proizvoda koji odstupaju od propisanog kvaliteta, dužan je da uz zahtev za izdavanje certifikata priloži odobrenje izdato na osnovu zakona kojim se uređuje standardizacija.

14. Certifikat za proizvode namenjene izvozu sadrži: naziv subjekta koji je izdao certifikat, broj certifikata, naziv i sedište izvoznika, vrstu i broj prevoznog sredstva, mesto utovara, zemlju u koju se proizvod izvozi, vrstu i naziv proizvoda, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja, kvalitet proizvoda, broj i datum laboratorijskog nalaza, bruto i neto-masu proizvoda, konstataciju da proizvod odgovara propisanom, odnosno ugovorenom kvalitetu, datum i mesto izdavanja certifikata i potpis ovlašćenog radnika.

15. Certifikat za proizvode, namenjene uvozu sadrži: naziv subjekta koji je izdao certifikat, broj certifikata, naziv i sedište uvoznika, vrstu i registarski broj prevoznog sredstva, zemlju porekla robe, naziv inostranog dobavljača, mesto utovara, uputnu stanicu, vrstu i naziv proizvoda, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja kvaliteta proizvoda, broj i datum laboratorijskog nalaza, bruto i neto-masu proizvoda, konstataciju da proizvod odgovara propisanom, odnosno određenom kvalitetu, datum i mesto izdavanja certifikata i potpis ovlašćenog radnika.

16. Za proizvode namenjene uvozu, a koji odstupaju od propisanog kvaliteta za koje je izdato odobrenje da se mogu uvoziti kao proizvodi koji odstupaju od propisanog kvaliteta, u certifikat se unose, pored podataka iz tačke 15. ove odluke, i podaci od kog propisa o kvalitetu proizvodi odstupaju, kao i u čemu je i koliko je to odstupanje.

17. Pored podataka iz tač. 14, 15. i 16. ove odluke, certifikat može da sadrži i druge podatke, zavisno od vrste proizvoda i zahteva inostranog kupca.

18. Obrasci certifikata odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

19. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu („Službeni list SFRJ“, br. 23/81).

20. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

Obrazac KI-3

Uverenje o kvalitetu
(certifikat)
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih izvozu

(mesto za grb)
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNO MINISTARSTVO ZA TRGOVINU
– SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT –
– Područna org. jedinica____________________
Broj___________________
Datum__________________19______god.

Na zahtev izvoznika

 

iz______________ od_____________ savezni tržišni inspektor, na osnovu, člana 4. stav 1. i člana 11. Zakona o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ“, br. 12/95), izdaje

UVERENJE O KVALITETU
(certifikat)
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih
prerađevina namenjenih izvozu

Po izvršenoj kontroli kvaliteta utvrđeno je kod pošiljke koju izvozi

 
 

(naziv i sedište izvoznika)

sledeće:
Proizvođač:

 
 

(naziv i sedište)

Vrsta i naziv proizvoda:

 

Zemlja uvoznica:

 

Uputna stanica:

 

Mesto utovara:

 

Vrsta i broj prevoznog sredstva:

 

Broj omota (kartona)

 

jedinica pakovanja

 

Bruto masa

 

neto masa

 

Laboratorijske analize izvršila organizacija:

 
 
 

pod brojem:

 

Utvrđeni kvalitet proizvoda odgovara u svemu važećim propisima o kvalitetu poljoprivrednih proizvoda namenjenih izvozu.
(Specifikacija proizvoda u prilogu)

Datum_______ 199___ god.

 

Savezni tržišni inspektor,

Mesto_________________

   

KU-4
Uz carinsku deklaraciju

Uverenje o kvalitetu
(certifikat)
za poljoprivredne i prehrambene proizvode i njihove prerađevine namenjene uvozu

(mesto za grb)
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
SAVEZNO MINISTARSTVO ZA TRGOVINU
– SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT –
Područna organizaciona jedinica
______________________________
Broj___________________________
Datum______________199_____god.

Na zahtev uvoznika

 

iz______________od___________savezni tržišni inspektor, na osnovu člana 4. stava 1. i člana 11. Zakona o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ“, br. 12/95), izdaje

UVERENJE O KVALITETU
(certifikat)
za poljoprivredne i prehrambene proizvode i njihove
prerađevine namenjene uvozu

Po izvršenoj kontroli kvaliteta, utvrđeno je kod pošiljke koju uvozi

 
 

Vrsta i naziv proizvoda

 

Zemlja izvoznica

 

Naziv inostranog dobavljača

 

Zemlja porekla

 

Vrsta i broj prevoznog sredstva

 

Mesto utovara

 

Uputna stanica

 

Broj omota (komada)

 

jedinica pakovanja

 

Kvalitet – klasa proizvoda

 

Broj i datum laboratorijskog nalaza

 

Naziv i mesto organizacije koja je izvršila analizu

 
 

Bruto i neto težina

 

Utvrđeni kvalitet proizvoda

 
 
 
 

Specifikacija proizvoda u prilogu,

 

Savezni tržišni inspektor,

     

Obrazac KI-3
Uz carinsku deklaraciju

Uverenje o kvalitetu
(certifikat)
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih izvozu

Broj_________
Datum________19______godine

Na zahtev izvoznika

 

iz

 

od

 

na osnovu člana 4. stav 2. i člana 11. Zakona o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ“, br. 12/95), izdaje

UVERENJE O KVALITETU
(certifikat)
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih
prerađevina namenjenih izvozu

Po izvršenoj kontroli kvaliteta utvrđeno je kod pošiljke koju izvozi

 
 

(naziv i sedište izvoznika)

sledeće:
Proizvođač:

 
 

(naziv i sedište)

Vrsta i naziv proizvoda:

 

Zemlja uvoznica:

 

Uputna stanica:

 

Mesto utovara:

 

Vrsta i broj prevoznog sredstva:

 

Broj omota (kartona)

 

jedinica pakovanja

 

Bruto masa

 

neto masa

 

Laboratorijske analize izvršila organizacija:

 
 
 

pod brojem:

 

Utvrđeni kvalitet proizvoda odgovara u svemu važećim propisima o kvalitetu poljoprivrednih proizvoda namenjenih izvozu.
(Specifikacija proizvoda u prilogu)

Datum_______ 199___ god.

 

Potpis
ovlašćenog radnika,

Mesto_________________

   

 

Servis računara online zakazivanje