Odlaganje plaćanja poreske obaveze koja je utvrđena u postupku terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga

Servis računara online zakazivanje

Odlaganje plaćanja poreske obaveze koja je utvrđena u postupku terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga

 

Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze, što znači da svoje tekuće poreske obaveze plati o njihovoj dospelosti (bez mogućnosti odlaganja plaćanja tih obaveza). Posebne pogodnosti koje su propisane Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: ZUOK) uslovljene su redovnim plaćanjem tekućih obaveza po osnovu svih javnih prihoda počev od 1. januara 2013. godine. Kako poreske obaveze utvrđene rešenjem terenske kontrole u periodu mirovanja glavnog poreskog duga nemaju karakter tekućih obaveza u smislu ZUOK, te obaveze primenom odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr. i 93/2012 – dalje: ZPPPA), a na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, mogu se odložiti jednokratno ili na rate, uz obračunavanje kamate za vreme dok traje odlaganje.

Naime, odredbom člana 2. stav 1. tačka 4) ZUOK propisano je da se glavnim poreskim dugom smatra dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine.

Tekuće obaveze definisane su kao obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanje u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine (član 2. stav 1. tačka 7) ZUOK).

Odredbama člana 5. ZUOK propisano je da poreski obveznik stiče pravo na mirovanje glavnog poreskog duga ako obaveze dospele za plaćanje, počev od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2012. godine, plati najkasnije do 31. januara 2013. godine. Poreski obveznik kojem je utvrđeno pravo na mirovanje poreskog duga, dužan je da od 1. januara 2013. godine redovno plaća tekuće obaveze.

Prema članu 64. stav 2. ZPPPA, redovna naplata poreza vrši se o dospelosti poreske obaveze.

Članovima 73−76. ZPPPA propisana je mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga, a uslovi za odlaganje uređeni su Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005).“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-00167/2013-04 od 19.03.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje