Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana (18.03.2014.)

Servis računara online zakazivanje

Da li se troškovi kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima oporezuje porezom na dohodak građana

 

„Naknada troškova kotizacije za učešće na naučnim i promotivnim skupovima (kongresi, seminari i sl.) zdravstvenim radnicima koji nisu zaposleni kod isplatioca podleže plaćanju poreza na dohodak građana na druge prihode saglasno odredbi člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn. – dalje: ZPDG).

* * *

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 12) ZPDG, ostalim prihodima u smislu tog zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa tim zakonom, a naročito naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20% koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod (bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%), u skladu sa odredbama člana 85. st. 1. do 3. i člana 86. stav 1. ZPDG.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-68/2013-04 od 18.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje