Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja

Servis računara online zakazivanje

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja

 

„Odredbama člana 73. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010 – dalje: ZPPPA) propisano je da Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti:

  1. za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;
  2. nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. tog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

  1. ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;
  2. gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 12 meseci.

Odluka iz stava 3. ovog člana mora da sadrži obrazložene razloge zbog kojih se odlaganje odobrava.

Odlaganje plaćanja poreskog duga iz st. 1. do 3. ovog člana vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.

Izuzetno, ako podnosilac zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga, koji ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, kao sredstvo obezbeđenja naplate ponudi menicu avaliranu od strane poslovne banke, na iznos koji ne može biti manji od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže, lice iz stava 3. ovog člana može odlučiti da se poreskom obvezniku odobri odlaganje plaćanja poreskog duga na način iz stava 4. ovog člana.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 73. stav 2. ZPPPA, Vlada je donela Uredbu o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba).

Prema članu 2. Uredbe, plaćanje duga Poreska uprava može da odloži poreskom obvezniku (dalje: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

  1. fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;
  2. preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;
  3. srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Uz zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 2. ove Uredbe, kao i instrumente obezbeđenja naplate duga propisane članom 74. Zakona (član 3. Uredbe).

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, shodnom primenom ZPPPA i Uredbe jedinica lokalne samouprave može izvršiti odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja koje ona na osnovu zakona naplaćuje a na koje se primenjuje ZPPPA. To, između ostalog, znači da se zahtev za odlaganje, sa dokazima o ispunjenju propisanih uslova, podnosi jedinici lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ZPPPA, kao i da o odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju uslova iz člana 73. st. 1. i 2. ZPPPA, odlučuje gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, te jedinice lokalne samouprave.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 33-00-48/2011-04 od 16.09.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje