Ugovor o pristupanju duga

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 451-452

UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU

Zaključen dana __ godine u ______ između:

  1. _______________________ (dalje: Poverilac)
  2. _______________________ (dalje: Treće lice)

 

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je „____“ (u daljem tekstu „Dužnik“) duguje poveriocu iznos od __ dinara sa zakonskom kamatom počev od __ na taj iznos.

Član 2.

Na osnovu ovog Ugovora treće lice se obavezuje Poveriocu da će pored Dužnika ispuniti njegovo potraživanje od Dužnika iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 3.

Za obezbeđenje potraživanja Poverioca iz člana 2. ovog Ugovora Treće lice dostavlja  Poveriocu prilikom zaključivanja ovog Ugovora _____ (navesti instrumente obezbeđenja plaćanja).

Član 4.

U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud u _____________.

Član 5

Ovaj ugovor je sačinjen u __(i slovima __) istovetna primerka od kojih po __(i slovima __) za svaku ugovornu stranu.

Poverilac Treće lice

___________________  _____________________

 

Servis računara online zakazivanje