Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini

Servis računara online zakazivanje

Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini

„Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini.

Poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, a pre otpočinjanja postupka prinudne naplate, šalje se opomena o vrsti i iznosu poreza dospelih za naplatu, kojom mu se nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza.

Rok zastarelosti prava Poreske uprave na naplatu poreza zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, odnosno od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje. Ako je poreski organ tokom tog perioda protiv poreskog dužnika preduzimao radnje u cilju naplate poreske obaveze, rok zastarelosti prava na naplatu poreza se prekidao svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju naplate poreza i posle prekida počinje da teče iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida nije se računalo u zakonom određeni rok za zastarelost. Pravo na naplatu poreza uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo naplatiti.

S tim u vezi, ukazujemo da, u svakom konkretnom slučaju, nadležni poreski organ utvrđuje da li je bilo prekida zastarelosti i da li je, saglasno tome, došlo do zastarelosti poreske obaveze.

Prema članu 22. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: ZPPPA), poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Prema članu 71. stav 1. ZPPPA, Poreska uprava će poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje osim u slučaju iz člana 74. stav 7. tačka 1) ZPPPA, poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.

Prema članu 77. stav 1. ZPPPA, Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza ako poreski obveznik nije platio porez, odnosno sporedno poresko davanje u roku iz člana 71. stav 1. ZPPPA.

Odredbama člana 114. ZPPPA propisano je da pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje. Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Odredbama člana 114d ZPPPA propisano je da se zastarelost prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja. Posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost.

Odredbama člana 114đ ZPPPA propisano je da se u vreme zastarelosti računa i vreme koje je proteklo u korist prethodnika poreskog obveznika i drugog poreskog dužnika.

Odredbama člana 114ž stav 1. ZPPPA propisano je da pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-114/2013-04 od 14.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje