Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

Servis računara online zakazivanje

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

 

„Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju porez na dohodak građana na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom.

Obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, i u drugoj državi, kao i nerezident za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, saglasno čl. 7. i 8. Zakona.

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona naknada troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca predstavlja drugi prihod koji po svojoj prirodi čini dohodak fizičkog lica koji podleže oporezivanju.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod (bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%), u skladu sa odredbama člana 85. st. 1. do 3. i člana 86. Zakona.

Saglasno navedenom, primanje fizičkog lica, u konkretnom slučaju vlasnika pravnog lica koje nije u radnom odnosu kod tog pravnog lica i ne ostvaruje naknadu za svoj rad, po osnovu naknade troškova službenog putovanja (prevoza, dnevnica i smeštaja) u zemlji i inostranstvu, koji su uzrokovani obavljanjem određenih poslova za potrebe tog pravnog lica (koje je i isplatilac naknade troškova po osnovu službenog putovanja), predstavlja drugi prihod fizičkog lica koji podleže oporezivanju u skladu sa čl. 85. i 86. Zakona.

Kako se kod plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u konkretnom slučaju kao prethodno postavlja pitanje da li naknada troškova službenog putovanja u zemlji ili inostranstvu fizičkom licu koje nije zaposleno kod isplatioca proizilazi iz rada i da li je fizičko lice osiguranik po tom osnovu prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS i 5/2009) i Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 109/2005 – ispr.), čije tumačenje odredaba je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva zdravlja, za davanje odgovora po navedenom pitanju potrebno je obratiti se tim ministarstvima kao resorno nadležnim.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-181/2006-04 od 21.08.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje