Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana

Servis računara online zakazivanje

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana

 

„U konkretnom slučaju, javno preduzeće je svojim opštim aktom (pravilnikom) uredilo odnose i uslove (postupka, načina nabavke, upotrebe i rokova trajanja) pod kojim zaposleni u javnom preduzeću mogu dobiti i koristiti radnu odeću i obuću u službene svrhe, pri čemu nije reč o radnim uniformama. Kako se navodi, zaposleni u javnom preduzeću rade na takvim radnim mestima od kojih su neka većim delom radnog vremena vezana za rad na terenu (npr. zaposleni u službi za tehničke poslove rade uglavnom van sedišta preduzeća gde su često neophodne hitne intervencije s ciljem investicionog i tekućeg održavanja materijalnih sredstava i objekata kojima upravlja preduzeće), dok se neka po prirodi posla obavljaju isključivo van sedišta javnog preduzeća (npr. rad na skupovima pijačnih tezgi). Takođe, navodi se da zaposleni na određenom broju radnih mesta iz oblasti opštih poslova u preduzeću obavljaju različite poslove iz svog domena (npr. prijem stranaka, poslovi protokola, poslovi umnožavanja i fotokopiranja materijala, kurirski poslovi, poslovi arhive, poslovi kafe kuhinje i održavanja higijene), zaposleni u pravnoj službi svakodnevno zastupaju preduzeće pred sudovima i drugim državnim organima, dok je određeni broj zaposlenih svakodnevno upućen na rad sa strankama kao u sedištu preduzeća, tako i van sedišta.

Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se pod zaradom u smislu ovog zakona smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Zaradom u smislu ovog zakona smatraju se i primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem (član 14. stav 1. Zakona).

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kad poslodavac, saglasno svom opštem aktu, u cilju obavljanja svoje delatnosti za sve svoje zaposlene nabavlja i daje im na korišćenje odeću i obuću u svrhu obavljanja poslova radnog mesta na koje su raspoređeni, koja je u funkcionalnom smislu adekvatna (namenom, izgledom, kvalitetom i sl.) za obavljanje odgovarajućih poslova, jednoobrazna za sve zaposlene koji rade na istim ili sličnim poslovima, da su zaposleni obavezni da je koriste i da je stvarno koriste na radnom mestu tokom radnog vremena, kao i da tu odeću i obuću nabavlja (kupuje) sam poslodavac od ovlašćenih dobavljača (subjekata) kojima neposredno vrši plaćanje dugovanog iznosa po tom osnovu, takvo davanje poslodavca zaposlenima ne predstavlja primanje zaposlenog koje podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu.

Pri tome, saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava će u svakom konkretnom slučaju utvrditi sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009 i 72/2009 – dr. zakon).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1346/2009-04 od 17.08.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje