Pravo na otpremninu i staž (više mišljenja)

Servis računara online zakazivanje

Pravo na otpremninu i staž (više mišljenja)

„Prema članu 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac je dužan da, pre otkaza ugovora o radu, zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu. Ova otpremnina ne može da bude niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Prema tome, visina otpremnine iz člana 158. Zakona o radu utvrđuje se prema godinama koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, nezavisno od toga da li je taj radni odnos ostvaren kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu i nezavisno od toga da li je zaposleni prethodno već ostvario pravo na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa usled prestanka potrebe za njegovim radom.“

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-181/2010-02 od 20.5.2010. godine)

——————————————————————————————————————————-
„U skladu sa članom 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Prema tome, zaposlenom koji je utvrđen kao tehnološki višak pripada pravo na otpremninu za svaku godinu rada koju je proveo u radnom odnosu, te se pri obračunu otpremnine uzima ukupno vreme koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, a ne samo vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca kod koga je zaposleni utvrđen kao višak.

Imajući u vidu napred navedeno, zaposlenom ne može da se obračuna i isplati otpremnina samo za vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca kod koga je utvrđen kao višak.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 120-08-121/2011-02 od 25.11.2011. godine

——————————————————————————————————————————————

„Prema članu 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opšti aktom i ugovorom o radu. Ova otpremnina ne može da bude niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Prema tome, visina otpremnine iz člana 158. Zakona utvrđuje se prema godinama koje je zaposleni proveo u radnom odnosu, nezavisno od toga da li je taj radni odnos ostvaren kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu i nezavisno od toga da li je zaposleni kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na otpremninu zbog prestanka radnog odnosa usled prestanka potrebe za njegovim radom.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-395/2011-02 od 15.06.2011. godine


 

Servis računara online zakazivanje