Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu

Servis računara online zakazivanje

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 48. propisano je da direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrešenja. Međusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos i poslodavca uređuju se ugovorom.

Prema tome, lice izabrano za direktora može da zasnuje radni odnos na određeno ili neodređeno vreme ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa.

Ako je lice koje obavlja poslove direktora zasnovalo radni odnos, ima sva prava zaposlenih iz Zakona o radu, te i pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada. Zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom („Sl. glasnik RS“, br. 50/2008, 104/2008 – Aneks I i 8/2009 – Aneks II) nije propisana visina naknade troškova za „topli obrok“, već se navedeno utvrđuje ugovorom o radu, odnosno opštim aktom poslodavca.

Ako lice obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa, o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima zaključuje se ugovor (član 48. stav 4. Zakona). To nije ugovor o radu, jer se ne zasniva radni odnos, već ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti između direktora i poslodavca. Za svoj rad direktor ima pravo na ugovorenu naknadu koja ima karakter zarade, i druga prava i obaveze po osnovu rada ako se ugovore.

U skladu sa članom 48. Zakona, ugovor o radu sa direktorom zaključuje u ime poslodavca upravni odbor, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor – organ koji je određen aktom poslodavca.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS i 5/2009) osnivači privrednih društava koji u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač smatraju se osiguranicima samostalnih delatnosti i po tom osnovu ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Podradomosnivača se smatra i zastupanje i predstavljanje privrednog društva od strane osnivača, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se ureduje položaj privrednih društava.

Kada je osnivač jedino lice koje obavlja rad u privrednom društvu i istovremeno direktor i jedini organ privrednog društva, na osnivača ne mogu da se primene odredbe Zakona o radu o zasnivanju radnog odnosa i ostvarivanju prava i obaveze po osnovu rada.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-168/2009-02 od 03.04.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje