Oporezivanje lica za nenovčano primanje koje primi od pravnog lica kod koga je radilo (više mišljenja)

Servis računara online zakazivanje

Oporezivanje lica za nenovčano primanje koje primi od pravnog lica kod koga je radilo (više mišljenja)

 

„Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US – dalje: Zakon), odredbama čl. 1. i 2. propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom. Prihodi koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, naturi ili na drugi način.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 14) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po tom zakonu.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

Imajući u vidu zakonske odredbe i navode iz dopisa, u slučaju kada fizičko lice koje je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, vrši određeni rad za pravno lice kod koga nije u radnom odnosu, i od tog lica u vezi sa tim radom, povremeno ostvari nenovčano primanje u vidu određene „nagrade“ (kao što su izvesne količine određenih proizvoda, konkretno bezalkoholnih pića) po osnovu obavljenog rada (u predmetnom slučaju pružanje usluge vođenja poslovnih knjiga u poslovnim prostorijama klijenta, za koji rad, inače, to lice ostvaruje zaradu kod svog poslodavca – pružaoca knjigovodstvene usluge), to primanje predstavlja prihod fizičkog lica koji podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod, saglasno odredbi člana 85. Zakona.

Prema odredbama člana 99. stav 1. tačka 8) i člana 101. Zakona, porez na druge prihode utvrđuje se i plaća po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik, tako što za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćen prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje porez na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

U pogledu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, odredbom člana 12. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011) propisano je da kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa tim zakonom.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kada fizičko lice – osiguranik ostvaruje prihode po više osnova (iz radnog odnosa, ostvarivanjem ugovorene naknade i dr.), nezavisno od toga da li je osiguranik na penzijsko i invalidsko osiguranje kao zaposleni ili preduzetnik, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima (ostvarivanja prihoda), do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa.

Shodno navedenom, obveznik obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po odbitku, je pravno lice koje je isplatilac navedenih prihoda.

Ukazujemo da, saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-185/2011-04 od 14.11.2011. godine

———————————————————————————————————————————————-

„Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza ovim zakonom.

Prihodi koji saglasno Zakonu podležu oporezivanju porezom na dohodak građana, oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način (član 3. Zakona).

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona, propisano je da se prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, uključujući i druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod, koji se dobija tako što se bruto prihod umanji za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbama člana 85. st. 1. i 3. i člana 86. Zakona.

Imajući u vidu navode iz dopisa, kao i zakonske odredbe, u slučaju kada fizičko lice ostvaruje primanje (bilo u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način) koje predstavlja ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili pritivčinidbu za neku njegovu aktivnost u korist davaoca tog primanja (kod koga nije u radnom odnosu), a koje primanje po svojoj prirodi predstavlja dohodak fizičkog lica, takvo primanje ima karakter drugog prihoda i podleže oporezivanju porezom na dohodak građana saglasno odredbama čl. 85. i 86. Zakona.

Porez na druge prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik, obračunava se i plaća po odbitku, saglasno odredbama čl. 99. i 101. Zakona. Porez po odbitku za svakog obveznika i za svaki pojedinačano isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Ako je isplatilac prihoda lice koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, obveznik koji ostvaruje prihod dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku saglasno odredbama člana 107. Zakona. Obveznik je dužan da poreskom organu nadležnom prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na Obrascu PP OPO, u skladu sa Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 11/2005), najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primio prihod.

Ukazujemo da Poreska uprava, saglasno načelu fakticiteta, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon i 53/2010).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00497/2011-04(II) od 22.09.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje