Promet dobara između stranog privrednog društva i domaćeg obveznika i obaveza PDV-a

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 11. stav 1. tačka 1) Zakona, mesto prometa dobara je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.

Odredbom člana 11. stav 1. tačka 4) Zakona propisano je, da je mesto prometa dobara mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza.

Odredbama člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, odnosno za promet dobara koja inostrani primalac ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Prema odredbi člana 3. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011 i 24/2011), poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (dalje: izvoz dobara) obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (dalje: izvozna deklaracija), odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, na promet dobara koji obveznik PDV vrši na teritoriji Republike Srbije stranom privrednom društvu, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, s obzirom da se navedena dobra ne otpremaju u inostranstvo, odnosno ne istupaju sa teritorije Republike Srbije, a obveznik PDV koji vrši predmetni promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu u skladu sa Zakonom. Na promet predmetnih dobara koji strano privredno društvo vrši primaocu tih dobara u Republici Srbiji, PDV se takođe obračunava i plaća, a obavezu da na naknadu za izvršeni promet stranog privrednog društva obračuna i plati PDV ima poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 2), odnosno tačka 3) Zakona. Naime, u ovom slučaju obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima poreski punomoćnik stranog privrednog društva, a u slučaju da strano privredno društvo nije odredilo poreskog punomoćnika, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara. Poreski dužnik, u skladu sa odredbom člana 28. stav 5. Zakona, ima pravo da PDV obračunat na naknadu za promet dobara koji je izvršilo strano privredno društvo odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje ostalih uslova predviđenih Zakonom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-830/2011-04 od 27.09.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje